Avaluar per aprendre

La competència científica

 

Rúbrica

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Criteris de resultats

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Adoptar actituds cap a la ciència, el seu aprenentatge i la comunitat científica

Demostra predisposició per observar i adquirir nous coneixements, habilitats i actituds científiques

S'interessa de manera autònoma per tot el que té a veure amb la ciència, observa el seu entorn, es fa preguntes interessants i gaudeix del plaer d'investugar i comprendre.

També llegeix i veu programes sobre temes científics i veu la possibilitat de considerar opcions professionals relacionades amb les ciències.

Quan se'l motiva s'interessa per tot el que té a veure amb la ciència, observa el seu entorn i llegeix i veu programes sobre temes científics.

S'interessa per alguns temes científics i llegeix i veu els programes científics relacionats amb aquests temes.

Pot llegir i veure programes científics però ho fa per obligació i només capta curiositats.

Valora el paper de l'home i de la dona en la recerca científica al llarg del temps

Identifica la contribució d'homes i també de dones en l'avenç de la ciència, tot reconeixent els condicionants de tot tipus (personals, ètics, religioses, socials, econòmics...) i com han influït al llarg del temps.

Identifica la contribució d'homes i també de dones en l'avenç de la ciència al llarg del temps, però li costa reconèixer els condicionants de la seva activitat.

Identifica contribucions puntuals d'homes i dones en la descoberta científica, però creu que són resultat tan sols de les seves qualitats personals...

Dóna valor al paper dels homes en alguna descoberta científica, però per si mateix no reconeix el de les dones.

Diferència la ciència d'altres interpretacions no científiques i posa en qüestió mites i supersticions i explicacions paracientífiques

Diferència les creences, mites i opinions del coneixement científic, recolza les argumentacions en proves i evita fer generalitzacions improcedents i el dogmatisme.

Diferència les creences, mites i opinions del coneixement científic, però només recolza les argumentacions en proves si se l'ajuda.

Adoptar actituds científiques

Mostra sentit crític, dubte sistemàtic, creativitat, apertura, interès, perseverança

Demostra interès i sentit crític i autocrític per saber i trobar evidències, les aportacions que fa són originals i pertinents, i és constant fins arribar a les conclusions.

Demostra interès per saber i trobar evidències, les aportacions que fa són originals però no sempre pertinents, o no és autocrític i/o no és massa constant.

Tendeix a extreure conclusions objectives, lògiques i curoses

Coopera amb els altres en les activitats científiques i posa l'esperit de col·laboració davant del de competició

S'esforça en fonamentar les seves conclusions en dades experimentals i idees teòriques de referència, buscant que siguin coherents, i es capaç de fer-se noves preguntes pertinents i de reorientar el treball quan sigui convenient.

A partir dels objectius de l'activitat científica, tendeix a mobilitzar i cohesionar la resta de membres de l'equip per tal d'aconseguir-los, a promoure un diàleg constructiu i recull i a integrar les opinions de tothom.

S'esforça en fonamentar les seves conclusions en dades sense tenir present idees teòriques, però intentant ser coherent. Es fa noves preguntes ertinents si se l'estimula.

Assumeix els objectius comuns de l'activitat científica, es comunica obertament amb els companys, accepta les seves aportacions i expressa les pròpies idees de forma clara i directa.

Li costa trobar l'equilibri entre els seus objectius particulars i els de l'equip, expressa les pròpies idees de forma clara i directa, però li costa incorporar les dels altres.

Té dificultats per assumir els objectius del grup, no tendeix a escoltar les aportacions dels altres i vol imposar la seva opinió.

Tendeix a donar valor a explicacions paracientífiques tot i que, si se l'ajuda, pot reconèixer que no estan fonamentades en proves.

Li costa diferenciar entre la ciència i la no ciència, i tendeix a fer afirmacions utilitzant arguments no contrastats.

Es fa preguntes i fa aportacions però no tendeix a voler buscar proves i es cansa aviat de la feina.

Es fa preguntes però no són pertinents i és dispers en el seu treball.

Necessita ajuda per utilitzar les dades obtingudes i les idees apreses per fonamentar les seves conclusions. Es fa noves preguntes però no són pertinents.

Amb ajuda identifica dades i alguna idea científica, però no les utilitza en les seves conclusions, ni es fa noves preguntes.

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Criteris de resultats

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Aplicar estratègies i habilitats pròpies de la recerca científica

Reconeix temes sobre els que és possible investigar i planteja preguntes, fa prediccions, formula hipòtesis...

Identifica problemes científics investigables i planteja alguina pregunta que pugui rebre explicació en el marc de la ciència.

Planteja hipòtesis que encaixen amb el problema de recerca i en fa una descripció que té en compte el marc teòric i la relació entre variables del tipus: "Si pensem que... aleshores quan... observarem que... tot mantenint constants...".

Identifica problemes científics investigables i planteja alguna pregunta ambigua.

Planteja hipòtesis que encaixen amb el problema de recerca i en fa una descripció que té en compte la relació entre variables del tipus: "Si passa... aleshores observarem que... tot mantenint constants..." però no identifica el marc teòric de referència.

Planteja problemes o preguntes irrellevants o amb formulació ambigua o genèrica.

 

Formula hipòtesis o prediccions amb ajuda, i no identifica les variables que s'han de mantenir constants.

Planteja alguna pregunta inabordable o de resposta òbvia.

 

Formula una predicció o hipòtesi que no es poden comprovar o que no són rellevants.

Planifica estratègies per a la recollida de dades i informacions, i les analitza críticament

Fa observacions i mesures, utilitzant instruments i estris i aplicant normes de seguretat i higiene

Registra i processa resultats: els descriu i representa, els classifica i construeix esquemes, mapes, taules i gràfics

Planifica un disseny experimental coherent amb la hipòtesi plantejada i proposa rèpliques. Localitza, selecciona i analitza críticament informació rellevant per fer el disseny i per contrastar els resultats.

Aplica adequadament i amb precisió procediments i tècniques instrumentals per a la recollida de dades, i les normes pactades de seguretat i higiene.

Registra i documenta, de forma sistemàtica i fiable, dades, resultats i condicions del procés experimental. Les dades són adequades i suficients, es comuniquen amb claredat i utilitzant el mitjà més idoni.

Planifica un disseny experimental coherent amb la hipòtesi plantejada però no proposa rèpliques ni explicit controls o el control és incomplet o inadequat. Localitza i selecciona informació rellevant relacionada amb l'experiment però no és crític al valorar-la.

Aplica adequadament procediments i tècniques instrumentals bàsiques per a la recollida de dades, però no tendeix a seguir les normes pactades de seguretat i/o higiene.

Registra i documenta dades i resultats, però no és massa sistemàtic i, a vegades no és prou rigorós. Les dades són adequades i suficients.

Si se l'ajuda, planifica un disseny experimental senzill que permet una comprovació de la hipòtesi i també per trobar informació rellevant.

Aplica procediments i tècniques instrumentals bàsiques per a la recollida de dades però amb poca precisió o cometent algun error i és poc curós en seguir les normes pactades de seguretat i/o higiene.

Registra i document dades i resultats, però de manera desordenada i poc clara.

No proposa un disseny experimental però pot aplicar-ne un si se li dona fet. No relaciona autònomament la informació aportada amb l'experiment.

Aplica amb dificultats i ajuda procediments i tècniques instrumentals bàsiques i té poc en compte les normes pactades de seguretat i higiene.

Només si se l'ajuda, registra i documenta dades i resultats. Utilitza instruments idonis quan se li donen preparats.

Formular conclusions fonamentades, utilitzant proves científiques

Dedueix conclusions, les contrasta amb la informació inicial i amb les hipòtesis proposades i identifica els supòsits, les proves, els models teòrics i els raonaments que les fonamenten

Assumeix els límits del treball fet i les possibilitats de futur, i proposa maneres de continuar-lo i noves preguntes

Exposa i argumenta el resultat de l'experimentació, les decisions preses, posant de relleu emocions, vivències i opinions personals, tant per escrit com oralment, i  utilitzant eines TAC.

Identifica, a partir de les dades recollides regularitats, patrons, les variables que incideixen en el fenòmen i les relacions entre elles. Distingueix entre observacions i inferències, i reconeix si els resultats confirmen o no la hipòtesi inicial. Interpreta els resultats en funció dels models teòrics treballats.

Valora la fiabilitat dels resultats obtinguts i reconeix els límits del treball i possibles dades o proves que caldria repetir.

Expressa possibles maneres de continuar la recerca i es planteja noves preguntes investigables o dubtes que li han sorgit.

Exposa i argumenta coherentment el procés experimental aplicat i les conclusions a les que ha arribat en base als models teòrics de referència, tot utilitzant amb precisió diferents llenguatges

-verbal, gràfic, matemàtic...- i les TAC. Expressa per pròpia iniciativa vivències, emocions i opinions pertinents.

Identifica, a partir de les dades recollides, regularitats i les variables que incideixen en el fenòmen i les relacions entre elles.

Li costa distingir entre observacions i inferències, però reconeix si els resultats confirmen o no la hipòtesi inicial.

Intenta fonamentar els resultats en funció dels models teòrics treballats, però no sempre ho fa adequadament.

Reconeix si caldria o no fer més proves per validar els resultats, però no sap decidir quines.

Expressa possibles maneres de continuar la recerca i es planteja noves preguntes però que són difícilment investigables.

Exposa i argumenta el procés experimental aplicat i les conclusions a les que ha arribat, però necessita ajuda per justificar-les científicament i per representar-les coherentment utilitzant diferents llenguatges. Si se l'estimula expressa vivències, emocions i opinions pertinents.

Amb ajuda identifica regularitats i les variables que incedeixen en el fenòmen i les relacions entre elles. Només si se l'orienta distingeix entre observacions i inferències, i reconeix si els resultats confirmen o no la hipòtesi inicial. No és capaç d'interpretar els resultats en funció dels models teòrics treballats o ho fa de manera força incompleta.

Precisa ajuda per reconèixer si li calen més proves o dades per validar els resultats. 

Expressa alguna manera de continuar la recerca, però no es planteja noves preguntes.

Amb ajuda per reconèixer si li calen més proves o dades per validar els resultats. 

Expressa alguna manera de continuar la recerca, però no es planteja noves preguntes.

Dóna una interpretació del treball experimental fet sense relació amb les preguntes inicials i exposa els resultats obtinguts sense fer-ne un anàlisi.

No es planteja si els resultats del treball fet són o no fiables i les propostes que fa de continuar la recerca són inadequades.

Amb ajuda descriu objectes i fenòmens observats, i exposa, en activitats de baixa dificultat, el procés experimental aplicat i les conclusions a les que ha arribat. Si expressa vivències, emocions i opinions, no són pertinents.

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes vius

Descriu l’estructura de sistemes vius (animals -també l’espècie humana-, plantes i fongs), i les relacions entre les parts a diferents escales (ecosistema, organisme, òrgans i cèl·lula)

Explica els canvis en els sistemes vius en base a les funcions biològiques de nutrició,  reproducció i relació

Prediu canvis en un sistema viu i justifica les causes de pertorbacions tenint en compte les entrades i sortides de matèria, energia i informació, i els factors que els limiten i que els afavoreixen

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes físics i químics

Descriu l’estructura  la composició i propietats de diferents materials (aigua, aire, metalls...) i de sistemes físics (màquines, òptics, elèctrics)

Identifica i explica canvis en funció de les diferències entre l’estat inicial i final (en la composició, propietats, força, velocitat...)

Prediu canvis i justifica les seves causes tenint en compte les interaccions entre substàncies o entre parts d’una màquina, i la transferència d’energia

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes de la terra i de l’espai

Descriu l’estructura  dels Sistema Solar i del sistema Terra i els seus embolcalls (hidrosfera, atmosfera, biosfera i geosfera), i les relacions entre les parts

Identifica i explica canvis (dia-nit, ombres, estacions, meteorològics, terratrèmols, emergències d’aigua, erosió...)

Justifica canvis tenint en compte causes relacionades amb les interaccions entre les parts i la transferència d’energia

Criteris de resultats

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Situa de manera pertinent un sistema viu en un entorn, n’identifica les seves parts, el treball que fa cadascuna d’elles en el marc d’una funció biològica, i les seves interrelacions. Diferencia entre nivells d’organització i els sap relacionar jeràrquicament. Pot ajudar els companys a fer-ho.

Per explicar els canvis utilitza de manera pertinent i fent servir un vocabulari científic les idees de nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb l’entorn, de reproducció com el naixement de nous éssers vius que reben informació de característiques dels progenitors (un o diferents), i de relació com a captació d’estímuls i emissió de respostes. Justifica la diversitat biològica com a maneres diferents de realitzar aquestes funcions, i explicita els criteris de classificació.

Identifica factors que afavoreixen o limiten el funcionament d’un sistema viu relacionats amb les entrades i sortides de matèria, energia i informació, a diferents nivells d’organització, i en funció d’ells prediu possibles canvis en el sistema o els explica (per ex. pertorbacions en el medi). Pot ajudar els companys, adaptant les formes d’explicar.

Situa de manera pertinent un sistema viu en un entorn, n’identifica les seves parts però no totes les interrelacions entre elles. En alguns casos, no relaciona coherentment cada part i el treball que fa en el marc d’una funció biològica. Diferencia entre nivells d’organització i sap relacionar jeràrquicament alguns d’ells

Utilitza les idees de nutrició com a intercanvi de matèria amb l’entorn, però té dificultats per explicar l’intercanvi d’energia.  Explica la reproducció com el naixement de nous éssers vius que s’assemblen als progenitors però sense diferenciar entre sexual o asexual. Reconeix que els sentits permeten captar estímuls i que el moviment és un tipus de resposta, però té dificultats en explicar mecanismes per relacionar estímuls i respostes. Identifica la diversitat biològica com a maneres diferents de realitzar algunes d’aquestes funcions, i explicita de manera pertinent alguns dels criteris de classificació. Tendeix fer-ho utilitzant un vocabulari quotidià.

Identifica factors que afavoreixen o limiten el funcionament d’un sistema viu relacionats amb les entrades i sortides de matèria, energia i informació, però no interrelaciona nivells d’organització (per exemple, el cel·lular o micro amb el d’organisme). Fa prediccions de canvis però les explicacions que dóna són incompletes.

Diferencia en un objecte o màquina el(s) material(s) que el formen, les seves parts i com estan distribuïdes de forma pertinent. Reconeix si un material és una mescla de substàncies o no, i un mateix material tot i observar-lo en estats o formes diverses .Per a cada substància identifica propietats, tant les generals (massa, volum, temperatura) com les característiques i, sempre que es pot, les sap mesurar amb precisió a partir de procediments idonis i utilitzant les unitats adequades. Pot identificar substàncies pensant en les seves propietats. Imagina un material per dins (escala micro), utilitzant algun sistema de representació abstracte que explica coherentment  les seves propietats i l’estat. Pot ajudar els companys a fer-ho.

En un canvi (en un material o en una màquina) descriu l’estat inicial i l’estat final tenint en compte variables o aspectes ben diversos,  relacionats tant amb el que canvia com amb el què es conserva, i ho fa amb precisió i utilitzant vocabulari científic. Per descriure moviments els situa en l’espai i en el temps.

Identifica les accions que es fan (barrejar, escalfar, colpejar, prémer, fregar, il·luminar...) per provocar els canvis i algunes de les seves característiques (tipus de mescles, intensitat, direcció, sentit...).

Separa substàncies que formen part d’una mescla utilitzant les tècniques idònies, aplicant adequadament el procediment. Justifica la selecció de les tècniques en  funció de les propietats dels components de la mescla.

Pot ajudar els companys en aquestes tasques.

Al fer interaccionar dues substàncies o al fer alguna acció sobre els objectes o màquines preveu quins canvis es poden produir i ho justifica en funció de propietats de les substàncies, de les característiques dels mecanismes i de l’energia que entra en el sistema i que en surt, i ho fa de manera pertinent i completa.

Justifica perquè un canvi passa d’una determinada manera tenint en compte possibles factors com la temperatura, la pressió, les interaccions entre les parts del sistema, la direcció de les accions, el sentit, la intensitat..., i ho fa de manera pertinent i completa.  

Identifica els principals components del sistema solar y del sistema terra, les seves característiques, com estan distribuïts, com es mouen i com s’interrelacionen, i ho fa de manera sintètica i utilitzant el vocabulari científic.

Interpreta i dibuixa esquemes del Sistema Solar, de l’estructura interna de la Terra i dels seus embolcalls de forma pertinent.

Identifica, utilitzant claus dicotòmiques, compara i classifica roques i minerals, atenent al seu origen, forma dels cristalls, propietats físiques i químiques i, en alguns casos, a la seva composició. Les situa en l’espai.

Explica observacions astronòmiques a partir de representar les relacions entre components del sistema solar de forma pertinent.

Explica observacions meteorològiques i de canvis en el relleu terrestre, a partir d’identificar agents interns o externs (més ràpids o més lents) i de tenir en compte l’estructura interna de la terra.

Identifica processos-clau del cicle de les roques i de l’aigua (a la natura i a la ciutat).

Justifica observacions astronòmiques tenint en compte els diferents moviments dels astres, la situació relativa entre ells, la inclinació de l’eix de la terra respecte el del sol i/o la força de gravetat.

Justifica canvis en el relleu de la terra com a interacció entre agents interns o externs, que tenen com a causa la calor (del sol o interna) i la gravetat. Utilitza amb coherència idees de la teoria de la tectònica de plaques per interpretar alguns fets.

Justifica la historia d’una determinada roca tenint en compte les condicions en què es va formar i els canvis que ha experimentat posteriorment.

Diferencia en un objecte o màquina el(s) material(s) que el formen, les seves parts i com estan distribuïdes de forma pertinent. Amb ajuda, reconeix si són una mescla de substàncies o no i si es el mateix material tot i observar-lo en estats o formes diverses. Identifica propietats de les substàncies, però no diferencia si són generals o característiques. Sap mesurar propietats, però ho fa sense precisió. Imagina un material per dins (escala micro) utilitzant sistemes de representació que inclouen el dibuix de l’objecte o antropomorfes, però que expliquen coherentment  les seves propietats i l’estat.

En un canvi (en un material o en una màquina) descriu l’estat inicial i l’estat final tenint en compte algunes variables o aspectes observables, però amb poca precisió i tendint a utilitzar un vocabulari quotidià.

 

 

Identifica les accions que es fan per provocar els canvis però no les caracteritza amb precisió.

Separa substàncies que formen part d’una mescla utilitzant les tècniques idònies però aplicant el procediment sense cura. Justifica la selecció de les tècniques en  funció de les propietats dels components de la mescla.

Preveu canvis que es poden produir i, amb ajuda, els justifica de manera pertinent en funció de propietats de les substàncies, de les característiques dels mecanismes i de l’energia que entra en el sistema i que en surt.

 

 

Amb ajuda, justifica perquè un canvi passa d’una determinada manera tenint en compte possibles factors i ho fa de manera pertinent, però no sempre completa.

Identifica els principals components del sistema solar y del sistema terra, les seves característiques, com estan distribuïts, com es mouen, però té dificultats per explicar de manera autònoma com s’interrelacionen.

Interpreta esquemes del Sistema Solar, de l’estructura interna de la Terra i dels seus embolcalls però sol no els situa de forma pertinent.

En grup, identifica, utilitzant claus dicotòmiques, compara i classifica roques i minerals, atenent al seu origen, forma dels cristalls i propietats físiques i químiques. Les situa en l’espai.

Explica i representa autònomament algunes observacions astronòmiques (dia-nit, ombres, eclipsis) i, en grup, altres més complexes.

Explica observacions meteorològiques i de canvis en el relleu terrestre, a partir d’identificar agents externs o interns.

Identifica processos-clau del cicle de l’aigua (a la natura i a la ciutat) i, amb ajuda, del de les roques.

Justifica observacions astronòmiques tenint en compte els diferents moviments dels astres, la situació relativa entre ells i amb ajuda, la inclinació de l’eix de la terra respecte el del sol.

Justifica canvis en el relleu de la terra com a interacció entre agents interns o externs, que tenen com a causa la calor (del sol o interna) i la gravetat. 

 

 

 

Amb ajuda, justifica la historia d’una determinada roca tenint en compte les condicions en què es va formar i els canvis que ha experimentat posteriorment.

Amb ajuda, situa de manera pertinent un sistema viu en un entorn, n’identifica les seves parts i les interrelacions entre elles. No relaciona coherentment cada part i el treball que fa en el marc d’una funció. Diferencia nivells d’organització però no els sap relacionar jeràrquicament.

Nomena les parts d’un sistema viu aïlladament, sense diferenciar clarament les diverses funcions, ni les interrelacions entre elles. Ni amb ajuda diferencia entre nivells d’organització.

Explica la idea de nutrició com a intercanvi de matèria amb l’entorn però no relaciona la respiració amb l’obtenció d’energia. En la reproducció reconeix que els animals vertebrats provenen de progenitors, però no tant en el cas d’altres tipus d’éssers vius. Amb ajuda pot explicar el funcionament dels sentits però no les interrelacions amb d’altres òrgans en el marc de la funció de relació. També amb ajuda, explicita de manera pertinent alguns criteris de classificació dels éssers vius.

Relaciona la nutrició únicament amb la ingestió d’aliments i la reproducció amb tenir fills. No explica fets que tenen a veure amb la funció de relació. Diferencia els grans grups per classificar els éssers vius, però no en sap explicitar els criteris.

Amb ajuda, identifica factors que afavoreixen o limiten el funcionament d’un sistema viu i pot fer alguna predicció però no relaciona possibles causes i conseqüències en un canvi.

Identifica algun factor que afavoreix o limita el funcionament d’un sistema viu però ni amb ajuda pot fer prediccions  ni explicar canvis.

Diferencia en un objecte o màquina material(s) que el formen, parts i com estan distribuïdes, però no de forma completa. Diferencia mescles de substàncies pures, si els components es veuen a ull nu. En el cas de l’aigua reconeix que és una mateixa substància tot i observar-la en estats diferents, però no en altres materials. Identifica propietats de les substàncies però no sap distingir-ne a partir d’elles. Dóna resultats d’una mesura no vàlids i no s’ho qüestiona. Les seves representacions a nivell micro es limiten a dibuixar l’objecte i parts dins d’ell, però no tenen en compte aspectes com l’ordre, la distància o el moviment.

Amb ajuda, descriu l’estat inicial i l’estat final d’un canvi, però identificant variables o aspectes sensorials, i ho fa amb poca precisió i tendint a utilitzar un vocabulari quotidià.

 

 

Amb ajuda, identifica accions que fa per provocar els canvis, però les expressa sense precisió.

Separa substàncies que formen part d’una mescla utilitzant algunes tècniques senzilles (filtrar, imantar, evaporar...) i sense cura. Si se l’ajuda, les relaciona amb les propietats dels components de la mescla.

Preveu canvis que es poden produir a partir de establir analogies amb fets coneguts, però no els justifica.

 

 

 

 

 

 

Per justificar perquè un canvi passa d’una determinada manera té en compte només un dels factors possibles.

Amb ajuda identifica els principals components del sistema solar y del sistema terra, les seves característiques, com estan distribuïts, com es mouen i com s’interrelacionen, encara que tot sovint els confon.

Amb ajuda interpreta esquemes del Sistema Solar, de l’estructura interna de la Terra i dels seus embolcalls però no els dibuixa autònomament de forma pertinent.

Amb ajuda identifica, compara i classifica algunes roques i minerals, atenent al seu origen, forma dels cristalls i propietats físiques.

Amb ajuda explica i representa algunes observacions astronòmiques (dia-nit, ombres i eclipsis).

 

Amb ajuda explica observacions meteorològiques (formació núvols, pluja...) i de canvis en el relleu terrestre, a partir d’identificar agents externs com l’aigua o l’aire i fenòmens interns com els terratrèmols i volcans.

Identifica processos-clau del cicle de l’aigua a la natura.

En grup justifica observacions astronòmiques tenint en compte els diferents moviments dels astres, la situació relativa entre ells.

 

Amb ajuda justifica canvis en el relleu de la terra com a interacció entre agents interns o externs, que tenen com a causa la calor (del sol o interna) i la gravetat.

 

Amb ajuda, justifica la historia d’una determinada roca en funció del seu origen i tenint en compte canvis que pot haver experimentat posteriorment al llarg del temps.

Amb ajuda, reconeix en un objecte o màquina material(s) que el formen, parts i com estan distribuïdes, però no de forma completa. No diferencia mescles de substàncies pures, ni reconeix una mateixa substància en estats diferents. Només identifica propietats a partir d’utilitzar els sentits. Per mesurar necessita ajuda i no és capaç d’imaginar la matèria per dins.

Descriu alguna característica dels estats inicial i  final d’un canvi, però són poc significatives per caracteritzar-lo. 

 

 

 

 

Amb ajuda, observa  accions que fa per provocar els canvis però no les sap expressar de forma entenedora

En grup i seguint un protocol ben especificat pot separar substàncies que formen part d’una mescla utilitzant algunes tècniques senzilles però ni amb ajut pot relacionar-les amb les propietats dels components de la mescla.

Preveu què pot passar en canvis dels que en té experiència, però no en d’altres que no coneix.

 

 

 

 

 

 

Relaciona com passa un canvi amb algun factor, però no sap justificar-ho de manera coherent.

Identifica alguns components del sistema solar i les seves característiques però no els situa a l’espai ni reconeix com s’interrelacionen.

 

 

Amb ajuda interpreta esquemes del Sistema Solar simples i només dibuixa esquemes del sistema sol-terra-lluna.

 

 

Amb ajuda identifica, compara i classifica algunes roques i minerals, atenent a propietats que s’observen a ull nu.

Amb ajuda explica i representa algunes observacions astronòmiques com dia-nit i ombres, sense incidir com canvien al llarg del dia.

Amb ajuda explica observacions meteorològiques simples (per ex. degudes a l’evaporació però no a la condensació) i de canvis en el relleu terrestre, a partir d’identificar com agents l’aigua o l’aire.

Identifica processos-clau del cicle de l’aigua a la natura, però no tanca el cicle.

Amb ajuda justifica observacions astronòmiques senzilles tenint en compte els diferents moviments dels astres, la situació relativa entre ells.

Amb ajuda justifica alguns fenòmens que provoquen canvis en el relleu extern per la força que exerceix l’aire o  l’aigua.

 

 

Amb ajuda, justifica característiques d’una determinada roca (un palet de riu, un conglomerat...) tenint en compte canvis que pot haver experimentat al llarg del temps.

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Criteris de resultats

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Actuar per afavorir un estil de vida saludable

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor de la salut (la condició física, mental i emocional, en l'alimentació, la sexualitat, la no drogadicció...) i demostra consciència de les conseqüències dels comportaments individuals i col·lectius

Argumenta propostes d'actuació tenint en compte el coneixement científic après, per tal d'assolir benestar físic, mental, emocional, social i sexual.

Actuar per promoure un ús sostenible dels recursos del medi

Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor d'un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectius, estris..., obtignuts a partir de l'activitat humana i demostra consciència de les conseqüències de les accions individuals i col·lectives a nivell local i global

Argumenta propostes d'actuació tenint en compte el coneixement científic après i principis com equitat, incertesa, precaució, cultura del temps lent..., reconeixent que els canvis tecnològics no són incompatibles amb una actuació senseible en el medi

Actuar fent un ús responsable dels avenços científics i els recursos tecnològics

Mostra predisposició personal per planificar i aplicar solucions tecnològiques i pren mesures per fer un ús responsable i amb seguretat dels avenços científics i dels recursos tecnològics

Argumenta propostes d'actuació tenint en compte el coneixement científic après per tal de contribuir a la seguretat personal i a la dels altres i a la millora de les condicions de vida i de treball

Gestiona els recursos que ofereixen les TIC tenint en compte la seva idoneïtat i les normes de seguretat, i valora la necessitat de controlar el temps destinat al seu ús i el seu poder d'adicció

Planifica i porta a la pràcitca propostes per mantenir la condició física, mental i emocional, per menjar de manera saludable i cuidar la higiene personal. Pot explicar les raons de les seves actuacions.

Fa propostes d'actuació personals i col·lectives per millorar les condicions de salut, i les raona donant arguments i contra arguments fonamentats en el coneixement científic, de manera que tenen força per convèncer a d'altres.

Planifica i porta a la pràctica actuacions per fer un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectes, estris..., i pot explicar les raons de les seves actuacions tenint en compte les conseqüències ambientals a nivell local i global.

Fa propostes d'actuació personals i col·lectives, tendeix a utilitzar responsablement els materials i l'energia en situacions d'aula, familiars o en l'entorn, i les raona donant arguments i contra arguments fonamentats en coneixements científics interdisciplinaris i en principis ambientals, de manera que tenen força per convèncer a d'altres.

Planifica i porta a la pràctica propostes per donar resposta a problemes tecnològics i utilitza eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat. Pot explicar les raons de seguir aquestes normes.

Ajuda els companys en l'ús responsable i crític d'eines, màquines i instruments donant arguments i contra arguments fonamentats en el coneixement científic i en com milloren les condicions de treball i de vida. 

Ho fa de manera que les raons que dóna tenen força per convèncer a d'altres.

Tendeix a utilitzar les TIC de manera responsable i crítica, aplicant tècniques i estratègies per gestionar-les adequadament, normes de seguretat, criteris de validesa de la informació que aporten, i un control del temps d'ús, del consum energètic, del soroll, etc. Pot convèncer a companys de la necessitat de aplicar-los.

Si se li recorda tendeix a menjar aliments saludables, a mantenir la condició física, mental i emocional i a cuidar la higiene personal, tot reconeixent que és quelcom necessari per mantenir un estil de vida saludable.

Si se li recorda tendeix a menjar aliments saludables, a mantenir la condició física i a cuidar la higiene personal, però necessita ajuda per explicar les raons d'aquestes actuacions.

Tendeix a mantenir la condició física, tot i que només en algunes ocasions manté un estil de vida saludable i no té massa cura de la higiene personal. Per justificar les actuacions repeteix tòpics.

Planteja autònomament propostes d'actuació personals per millorar les condicions de salut i, en grup, algunes de col·lectives i la fonamentació científica de les raons que les sutenten.

Amb ajuda, fa propostes d'actuació personals i col·lectives per millorar les condicions de salut, i les argumenta però no sempre utilitzant de forma pertinent el coneixement científic que les fonamenten.

Amb ajuda, fa propostes d'actuació personals per millorar les condicions de salut, i les argumenta utilitzant un coneixement quotidià i tòpics.

Tendeix a actuar de manera que fa un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectes, estris..., i reconaix que és necessari per evitar la degradació del medi ambient i millorar la qualitat de vida de les persones.

Si se li recorda tendeix a actuar de manera responsable ambientalment, però necessita ajuda per explicar les raons d'aquestes actuacions.

Només en algunes ocasions demostra que és capaç de fer un ús responsable dels recursos i de materials, objectes i estris. Per justificar les actuacions repeteix tòpics.

Planteja autònomament propostes d'actuació personals per actuar responsablement en relació al medi ambient i, en grup, algunes de col·lectives i la seva fonamentació en coneixemtns científics interdisciplinaris i els principis que les sustenten.

Amb ajuda, fa propostes d'actuació personals i col·lectives per actuar responsablement en relació al medi ambient, i les argumenta però no sempre utilitzant de forma pertinent el coneixement científic o els principis que les fonamenten.

Amb ajuda, fa propostes d'actuació personals per actuar responsablement en relació al medi ambient, i les argumenta utilitzant un coneixement quotidià i tòpics.

Porta a la pràctica dissenys tecnològics i, si se li recorda, tendeix a utilitzar eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat. Pot explicar algunes de les raons d'aquestes normes.

En el marc d'un grup planteja propostes per a un ús responsable d'eines, màquines i instruments i aporta arguments fonamentats en el coneixement científic i en com milloren les condicions de treball i de vida.

A l'utilitzar les TIC aplica els procediments, les normes donades i els criteris de validesa de la informació que aporten, però no ho fa autònomament.

Necessita ajuda per controlar el temps d'ús, el consum energètic, el soroll, etc.

Si se l'ajuda tendeix a utilitzar eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat, però necessita ajuda per explicar raons d'aquestes normes.

Amb ajuda, aporta al grup alguna proposta per a un ús responsable d'eines, màquines i instruments i les argumenta, però utilitzant raons de "sentit comú".

Utilitza les TIC aplicant els procediments adients, però no té en compte normes de seguretat ni possibles criteris de validesa de la informació que aporten. Tampoc controla el temps d'ús, el consum energètic, el soroll, etc.

Només quan se li insisteix força, utilitza eines, màquines i instruments amb els procediments adequats i tenint en compte les normes de seguretat però ni amb ajuda pot justificar les raons.

Amb ajuda, aporta al grup al menys una proposta per un ús responsable d'eines, màquines i instruments sense argumentar-la.

Utilitza les TIC però sense planificar cap estratègia i sense tenir en compre normes de seguretat.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant