Avaluar per aprendre

 

Model per explicar i interpretar sistemes geològics

Idees clau

 

Conxita Màrquez

Neus Sanmartí

 

El model per a l’estudi dels fenòmens geològics es treballa a tots els cicles. De qualsevol sistema geològic que puguem analitzar aprofundim, de manera interrelacionada, en les idees següents:

Model "Sistema geològic"

Com és que passa? Quines vaiables afecten al procès? De què depèn el seu ús? Com fer-ne un ús sostenible?

Fora

Condicions

P, T ...

CONTROL-REGULACIÓ

de les interaccions

Dins del

sistema

Un "sistema geològic"

Què hi ha dins?

Què entra i que surt?

Matèria

Energia

Informació

Què hi ha? On? Com estan relacionades les parts?

Què canvia (en qualitat i quantitat)? Quin és l'agent del canvi? És sobtat o gradual? Com s'ha format?

CONTROL-REGULACIÓ

de les interaccions

ESCALA::

Univers

Sistema Solar

Planeta Terra

Relleu

Roca

Mineral

CANVIS I PROCESSOS

Interns o externs

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

Abans

Com era?

Com ho podem saber?

TEMPS

GEOLÒGIC

Com és ara?

Atzar

Després

Què i com serà?

CANVIS I FUNCIONS

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

CANVIS I PROCESSOS

Interns o externs

Tot reconeixent quines són les parts que el conformen (roques, estrats, els sub-sistemes de la Terra, –geosfera, hidrosfera, atmosfera i biosfera-, astres, ...). 

Els canvis d’origen intern i/o extern que s’observen, Pensar en com s’han format les roques ens portarà a parlar de roques metamòrfiques, sedimentàries i ígnies i del procés cíclic que les relaciona, així com reconèixer que aquest procés depèn de variables com la pressió, la temperatura, la densitat o la força de gravetat.

S’incideix en com són, com es comporten, i quina és la seva història.

S'aprofundeix en què és allò que canvia en quantitat i qualitat i què es conserva, quins són els agents del canvi i la seva velocitat, i quines empremtes deixa el canvi.

CONTROL-REGULACIÓ

de les interaccions

TEMPS

GEOLÒGIC

Comporta entendre els intercanvis de  matèria i energia entre el sistema i el seu entorn i com aquests canvis donen lloc a diferents impactes en el medi. Aquests impactes depenen de variables meteorològiques, geogràfiques, geològiques i socioambientals, com el tipus de clima, la intensitat, la situació geogràfica, la vulnerabilitat del terreny, la demografia, el desenvolupament econòmic de la zona....

Comparant-lo amb el temps a escala humana.

Aquests canvis donen lloc a impactes en el medi i això permet aprofundir en els riscos, en la seva prevenció i en l’ús sostenible dels recursos naturals.

Es reflexiona sobre com podem reconstruir el passat a partir de les evidències que ens proporcionen els fòssils, els meteorits, les pròpies roques o l’estructura del relleu.

ESCALA

L’escala aquè fan referència els diferents fenòmens geològics a explicar, que poden anar des d’una escala més global a una de més local, és a dir, des de la formació de l’Univers, del Sistema Solar i de la Terra, fins a la del relleu i les roques i minerals.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant