Avaluar per aprendre

Què entenem per “avaluació formadora”?

S’anomena així l’avaluació que promou que sigui l’alumne qui recull les dades, les analitza i n'emet judicis, i pren decisions per millorar i superar obstacles. Només la persona que comet l’error o té una dificultat, pot corregir-los. Els altres (professorat, companys, familiars) poden ajudar en el procés, però no són ells els qui ‘corregeixen’.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant