Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Avaluar per aprendre

La Base d’Orientació (que a vegades també s’anomena “carta d’estudi” o “carta de navegació”), és un instrument que resumeix de manera gràfica i ordenada les accions a realitzar per fer un tipus de tasca/activitat. La seva finalitat és promoure que els estudiants anticipin i planifiquin les accions que s'han de dur a terme per resoldre-la amb èxit.

 

Quan els alumnes han anat aprenent com escriure un text, resoldre problemes, elaborar o llegir un gràfic, dissenyar una investigació, aplicar un coneixement o gran idea, etc., caldrà que generalitzin i estructurin com realitzar-ho sempre que necessitin aplicar de nou aquest coneixement. Per això, és útil demanar als aprenents que explicitin tot allò en què han de pensar i fer i, normalment, en quin ordre. És el que s’anomena fer una Base d’Orientació.

REGULACIÓ

A partir d’aquest primer disseny, que l’ha de fer cada alumne individualment o en equip, cal promoure la seva regulació a partir d’una coavaluació entre iguals o entre tot el grup-classe. És per tant, un instrument que permet recollir dades sobre què pensa cada alumne que ha de tenir en compte per fer un determinat tipus de tasca. Possibilita també identificar on estan les dificultats i regular-les una a una. Una vegada regulades, la Base d’Orientació s’haurà de guardar en algun suport (carpeta a l’ordinador, llibreta d’aprenen-tatge, portafolis...) que possibiliti consultar-la sempre que es necessiti.

DEDUCCIÓ DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ

De la Base d’Orientació es poden deduir els criteris d’avaluació de realització per avaluar si s’apliquen tots al fer una nova tasca del mateix tipus. A partir d’ells es poden consensuar també els criteris d’avaluació de qualitat, que permeten als alumnes (i als docents) decidir si la feina feta és de nivell alt o no tant (a partir d’una rúbrica).

Exemple

FORMAT

És important que una Base d’Orientació es pugui visualitzar bé des del punt de vista gràfic, de manera que possibiliti recuperar la informació que aporta sense haver de llegir molt. S’ha pogut comprovar que els aprenents experts les elaboren de manera molt sintètica, mentre que els que no ho són tant acostumen a escriure moltes accions. Per això, un dels aspectes a regular de la Base d’Orientació és que aquesta inclogui només allò que és necessari i suficient, a partir de treballar la capacitat de síntesi de l’alumnat.

Com en el cas de qualsevol instrument, no es pot utilitzar de manera repetitiva i monòtona. Per tant, caldrà utilitzar-la per a tasques que es fan molt sovint i pensar en formes d’expressar-les ben creatives i diferents, utilitzant analogies, símbols, dibuixos...

Exemples de Bases d’Orientació i del procés d’elaboració:  

 

Feu clic sobre els exemples per visualitzar-los

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant