Avaluar per aprendre

 

Dimensió conceptual

Definició de model teòric

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

Model teòric

Prediccions

 

Dades

Fets i objectes del món real

Raonaments, 

càlculs...

Evidències

Observació, 

experimentació

S'ajusta?

Són coherents?

Un model teòric és una representació mental abstracta expressada per mitjà d’enunciats verbals, maquetes a escala física, dibuixos, fórmules matemàtiques, analogies o d’altres modes comunicatius.

 

La connexió amb els fets del món real és més o menys ajustada. Cada representació proporciona una perspectiva d'aquests fets i, per tant, en qualsevol cas sempre és parcial i una mica imprecisa. No obstant això, de vegades, les persones poden consensuar quins són els models que millor s'ajusten als fets, quan es miren i s’expliquen des d'una determinada perspectiva.

 

Aquests models permeten explicar un conjunt de fenòmens diversosfer prediccions i es poden revisar a mesura que s’obtenen més evidències o s’analitzen les ja conegudes des d’altres punts de vista.

Tradicionalment els currículums de ciències s’organitzen des d’una visió atomística, en la que s’estudien molts conceptes aïllats i no es pot percebre la relació entre ells. En canvi, si organitzem el currículum de ciències a partir d’uns pocs grans models teòrics, possibilitem que l’alumnat comprengui uns fenòmens des de la seva complexitat integrant experiències, conceptes diversos, analogies, valors…

Per exemple, el model mecànic newtonià ens explica tant per què no cauen els planetes com per què cau una poma, i possibilita fer prediccions sobre aquests fenòmens i molts d’altres.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant