Avaluar per aprendre

Base d'orientació de la competència lingüística als 3 i 4 anys

 

Àngels Prat i Pla

Aquesta base d'orientació és un instrument que resumeix de manera gràfica i ordenada les accions que els infants de 3 i 4 anys van realitzant a mesura que desenvolupen la competència lingüística. Es troba dividida en tres apartats que es corresponen amb el desenvolupament del llenguatge oral, la lectura i la escritura., tot i que aquestes tres dimensions són indestriables en una situació d’ensenyament-aprenentatge.  

Progressivament utilitza frases senzilles i noves paraules.

(forma de les produccions orals)

 • Parla amb llenguatge telegràfic (bàsicament noms i verbs) però utilitza les fomes llenguatge infantil (mam.. o bé regularitzacions morfològiques: morit, venit; també confusions en alguns sons: mermell,... )

 • Ha incorporat paraules d´ús habitual a classe al seu vocabulari.

 • Utilitza frases senzilles

 • Progressivament incorpora connectors (per què, que....) encara que no sigui amb el sentit gramatical adequat. 

 

Participa en les

converses en diferents contextos .

(jugant, assemblees,

psicomotricitat, grafismes, lectures de contes)

 • Escolta les aportacions dels companys o adults i hi està atent

 • Comprèn les indicacions dels adults (instruccions, missatges, argumentacions, relats...)

 • Respecta el torn de paraules

 • S’esforça per fer-se entendre. Supleix les mancances d’expressió amb gestualitat o indicacions. 

 • Inicia el diàleg i aporta idees

 • Té converses productives en treballs de grup

Reconeix l´escriptura en el seu entorn proper i té interès a buscar escrits. Sap que escriure no és dibuixar.

 • Ha fet un primer descobriment de l’escriptura. Sap que escriure no és el mateix que dibuixar. Expressa emocions positives pel fet d’haver descobert l’escriptura. 

 • Mostra molt d’interès a buscar escrits 

Recurs!

 Classifica els noms de la classe en funció de les seves semblances i diferències. 

 Verbalitza els descobriments en la lectura dels noms

 Identifica el seu nom i el dels companys més pròxims.

 

 • Sap explicar semblances i diferències entre el seu nom i el d'altres: la primera lletra, quantitat de lletres, més curt o més llarg, formes, direccions de les lletres, lletres que li agraden especialment.

 • Mentre treballa sobre els noms de l'aula parla amb un predomini del llenguatge verbal. Hi incorpora el nom d'algunes lletres (hi ha una p a tots dos... recordo el dibuix sencer...).

 

 • Identifica el seu nom i el dels companys més pròxims. Sap aparellar-los amb el dibuix i la foto corresponent.

Utilitza estratègies lectores en textos breus (etiquetes, rètols, cançons, contes memoritzats...)

 • Lectura. És capaç d´endevinar allò que diu un escrit. Per record, per connectar amb previs, per la situació,  per inferència o deducció, per visualitzar, per memòria o per comparació amb algun altre. A més és capaç de plantejar preguntes abans, durant i després de llegir.

Mira contes i llibres per iniciativa pròpia i té un criteri personal per a seleccionar els que més li interessen. 

 • Va a llegir per iniciativa pròpia amb molta freqüència. Tria i mostra interès per diferents tipus de llibres, temes i gèneres. Sap raonar la seva tria i compartir-ho amb els altres. 

Exposa oralment el contingut d'un text i el seu gènere (un conte, un poema, una cançó).

 

 • Reconeix si un llibre és de contes o de coneixements i ho sap explicar.

 • Recorda petits textos ja memoritzats.

 • Reprodueix oralment el contingut d'un text (oral o àudiovisual) o el recita de memòria. Extreu les idees bàsiques i respecta la seqüència temporal si és el cas.

 

Experimenta amb l'escriptura en diferents superfícies, espais i estris. Executa grafismes de tot tipus de formes imitant l'escriptura.

Escriu el seu nom

Relaciona alguns sons amb les seves lletres.

Participa en activitats col·lectives d'escriptura

Aplica la metacognició durant l'escriptura.

 • Practica grafismes lliures o dirigits amb tot tipus de formes, de les més elementals (línia, guixot, grafismes indeterminats, línies ondulades, rodones...) a les més elaborades: línies trencades, rodones, rotacions en totes direccions (esquerra, dreta; dreta, esquerra).

 • Executa grafismes lliures o dirigits amb el cos o amb objectes en diferents superfícies (tauleta, sal, farina, sorra) en espais grans i amb un estri en espais més petits (pinzells, guixos, retoladors).

 • Executa grafismes lliures i traços imitant l´acte d´escriure. 

 • Utilitza l’espai quan fa grafismes lliures. Distribueix els grafismes o els concentra en un petit espai. Grafismes molt petits o molt grans.

 • Escriu el seu nom sense tenir cap model davant i observa la manera d'interpretar-lo.

 • Relaciona alguns sons amb les seves lletres

 • Sap que hi ha una diversitat de sons

 • Participa activament a pensar què s'hauria de retolar. Copia el grafisme de la mestra i sap on l'ha de colocar. Sap explicar l'interès de retolar la classe.

 • Sap explicar com ho fa per escriure. Quan escriu pot oralitzar el seu procés creatiu i explicar com juga i fa proves amb la quantitat de lletres, les formes, les direccions.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant