Avaluar per aprendre

Dimensió actitudinal

Reflexions entorn dels continguts de la dimensió actitudinal
 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant