Avaluar per aprendre

 

Dimensió conceptual

Els models bàsics de la ciència escolar

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

Una dificultat que hem d’afrontar els ensenyants és la definir quins són els models bàsics d’una ciència escolar, és a dir, aquells que són útils a l’alumnat per connectar i organitzar els coneixements que van aprenent.

 

Per prendre aquesta decisió, pot ser útil pensar en les grans idees que la ciència ha anat generant al llarg de la història. Ho ha fet en funció de diferents disciplines que conformen maneres diverses de mirar l’entorn:

Grans idees de la ciència

Comportament dels objectes i l’energia, a partir de les interaccions de les partícules en el temps i en l’espai

Composició, estructura i propietats de la matèria i dels seus canvis

Els éssers vius, la seva estructura, funcionament i evolució

La Terra, la seva història i els processos que li han donat forma

Models de la ciència escolar

Model per interpretar

sistemes físics

Model per interpretar

sistemes materials

Model per interpretar

sistemes vius

Model per interpretar

sistemes geològics

Per tant, un mateix objecte o fet es pot explicar des de diferents models teòrics en funció de la pregunta que ens fem. 

 

Des d’aquesta perspectiva, té sentit planificar el currículum de la ciència escolar en funció d’aquestes quatre mirades, cadascuna de les quals possibilita afrontar l’anàlisi de sistemes del món natural, entenent per sistema, un conjunt d’elements que es relacionen entre si per dur a terme una o diverses funcions.

Per exemple, davant d'una roca ens podem preguntar com s'ha originat i, per respondre, cal disposar d'un model de canvi geològic. També ens podem preguntar sobre els materials que la formen, sobre la seva estructura i com explicar les seves propietats i canvis, i per respondre és necessari disposar d'un model químic de la matèria. També es poden fer prediccions sobre si és idònia per construir un edifici i, aleshores, necessitarem disposar d'un model del camp de la física.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant