Avaluar per aprendre

Base d'orientació d'expressió escrita

Àngels Prat i Pla

 Neus Sanmartí

Teresa Pigrau

Guida Al·lès

1. Planificació:

 

Decideix si ho fa manualment o amb ordinador. Elabora un esquema sintètic

 • Abans d’escriure, tria el format (manual o ordinador), i n’estructura el contingut perquè s’ adigui a les seves intencions, destinataris o context (apartat 2). Si li cal, consulta la base d’orientació elaborada a la classe.

 • Abans d’escriure ha dedicat temps a planificar i estructurar de manera ordenada les principals idees que vol comunicar, emprant recursos diversos (esquema, esborrany, organitzador gràfic, il·lustració). N’ha fet tantes versions com ha calgut. Ha pensat quins materials de suport li calen: apunts, articles, material d’Internet...

2. Adequació:

 

Al mitjà, i adequació a la intenció comunicativa.

 

 • Adequació al mitjà (suport en què es presenta): premsa, acadèmic, informal, còmic). S’han representat els possibles receptors o destinataris (interessos i coneixements; i si s’adreça a grups grans, petits, presentacions de classe o blocs).

 

 • Adequació a la intenció comunicativa: descriure, narrar, explicar, argumentar. Apliquen les habilitats cognitives de cada tipologia. Cal aprendre les característiques de cada tipologia:

  • Descriure: enumerar qualitats, propietats...

  • Explicar: fer comprensiva una idea.

  • Narrar: històries llegides o creades per un mateix.

  • Argumentar: convèncer algú, canviar la manera de pensar.

  • Resumir: trobar el que és essencial d’un text.

 

 • En grup, elaboren bases d’orientació en aquelles qüestions on tenen més dificultat.

3. Coherència:

 

Estructura les idees al llarg del text i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors.

 • Organitza la informació per paràgrafs ben seqüenciats.  Identifica les unitats que componen cada paràgraf. Fa ús de la puntuació bàsica: No té dubtes en el punt i a part ni en el punt. Té alguns dubtes en la puntuació de la frase: comes, dos punts.

 • Les idees-paràgrafs estan ordenades, des de les principals o més generals a les més específiques.

 • Ha extret conclusions a partir dels continguts treballats, i ha elaborat un pensament propi tot connectant els continguts amb la pròpia experiència, altres fets o altres continguts.

 • Quan s’utilitzen fragments provinents de diferents pàgines d’Internet, es fa atenció al resultat final, per comprovar si manté el fil conductor que l’autor havia previst, i deixar constància de les pàgines visitades (amb recursos del mateix programari).

 • Es sintetitzen les idees principals en un títol que dóna coherència al text, i és original.

4. Cohesió:

 

Aplica els elements gramaticals per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques.

 • El text es llegeix sense dificultat, de manera que les diferents frases que componen el text estan relacionades sintàcticament i semàntica: pronoms i sinònims. Enllaça bé els enunciats i utilitza frases complexes amb els connectors adequats. Hi aplica una puntuació comprensiva, que vol dir que facilita la lectura. Transforma frases coordinades o juxtaposades a partir d’aplicar-hi connectors que s’ajustin a l’objectiu comunicatiu. Entén la importància dels pronoms i dels sinònims per cohesionar un text.

5. Lèxic i semàntica:

 

Utilitza un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos.

 • Aplica instruments i estratègies variades per millorar el lèxic (diccionari de sinònims, organitzadors gràfics, diari de lectures, tècniques cooperatives...).

 • En els treballs científics, matemàtics, lingüístics fa atenció a utilitzar paraules pròpies de l’àrea

 • Busca recursos semàntics per aconseguir un llenguatge creatiu i personal.

6. Correcció ortogràfica i morfosintàctica:

 

Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors.

 • Aplica les lleis sobre el funcionament de l’ortografia: prioritza la correcció de les errades d’ortografia de base, i de les regles fixes així com les paraules d’ampli ús memoritzades. En el corrector automàtic, l’alumne ha de poder explicar la causa de l’error.

 • Sempre que té dubtes utilitza de forma autònoma recursos diversos (diccionari, corrector, llibretes personals...) per revisar les dificultats ortogràfiques. També recursos per deduir lleis de funcionament de l’ortografia (analogies, famílies de paraules, formes morfològiques).

 • Estructura bé les frases del text de manera que no hi ha errors de concordança.

7. Presentació:

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador.

 • Distribueix el text en el full de forma idònia: escrit net, amb marges, separacions entre línies, espais a la capçalera del full, al final i entre paràgrafs.

 • Escriu amb una lletra clara i llegible, proporcionada i amb bona direccionalitat. Si és amb ordinador:

a) Escull el tipus i la grandària de la lletra adient, diferenciant estils (títols, subtítols i text normal), i mantenint la constància.

b) Utilitza, del ventall d’eines d’edició, les que s’han treballat a l’aula en funció de l’edat.

 • Escriu el seu nom i la data.

 • Cita correctament les fonts emprades i, si cal, inclou imatges adients.

8. Reflexions referides al conjunt del document

 

 • Mentre escriu i al final, dedica temps a revisar els seus escrits emprant diverses tècniques i estratègies (BO, coavaluació, lectura silenciosa).

 • Reconeix i soluciona les dificultats en el procés de producció, aplica els consells dels altres, i els proposa millores adients.

 • Enregistra en algun lloc (diari d’aprenentatge o portafolis, gravacions de veu, bloc personal...) els aspectes en els que s’ha avançat i els que encara requereixen millorar-los en el futur, així com possibles causes i solucions, amb reflexions originals i propostes de millora creatives. Mesura el grau de satisfacció que li ha comportat aquesta tasca.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant