Rúbrica per avaluar la comprensió lectora a cicle mitjà i superior de primària i a educació secundària

 

Accedir i recuperar

 

 

Criteris de resultats

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Explicitar els seus propòsits

Explicita els seus propòsits (Per què el llegeixo? què hi busco?) i fa una reflexió personal i creativa (quin interès té per mi?)

Explicita i concreta els seus propòsits (Per què el llegeixo? què hi busco?)

Descobreix alguns propòsits generals (Per què el llegeixo? què hi busco?)

Descobreix els seus propòsits amb l'ajuda de preguntes

Planificar

En textos de treball i estudi planifica la cerca de manera més aprofundida (on ho cercarà, amb qui, quan) en funció dels propòsits i objectius, tant en lectures d'estudi com de plaer. A la biblioteca, utilitzant els coneixements de classificació decimal; a Internet, a partir dels cercadors i recursos que ofereix el mateix sistema.

En textos de treball i estudi focalitza el tema en funció dels propòsits: què puc ampliar, posar en dubte o contrastar?

En textos de treball i estudi especifica el tema de la cerca.

En textos de treball i estudi concreta el tema de la cerca a partir d'una idea general.

Anticipar

Anticipa el contingut a partir de les següents estratègies:

a) Utilitzar elements contextuals (imatges, esquemes, títols, subtítols) de manera autònoma. Si el text és electrònic en encapçalaments, imatges i seccions.

b) Connectar de manera aprofundida el text amb experiències o coneixements previs, tant si provenen de la seva vida, d'altres textos o d'informacions sobre la societat i el món.

c) Formular preguntes productives relacionades amb allò que preveu trobar-hi, i desenvolupar expectatives tant referides a les emocions com als nous coneixements.

 

Anticipa el contingut a partir de les següents estratègies:

a) Utilitzar els elements contextuals (imatges, esquemes, títols) de manera autònoma. Si el text és electrònic es fixa en encapçalaments, imatges, seccions, sense seguir un ordre.

b) Connectar el text amb experiències o coneixements de la seva vida, d'altres textos o del món.

c) Formular preguntes productives relacionades amb el text.

Anticipa el contingut a partir de les següents estratègies:

a) Utilitzar els elements contextuals (títols, subtítols, imatges, esquemes) amb l'ajuda de pautes o preguntes.

b) Connectar el text amb experiències o coneixements de la seva vida o d'altres textos.

c) Formular preguntes autònomament de tipus reproductiu i de tipus productiu si té ajuda.

Anticipa el contingut a partir de les egüents estratègies:

a) Utilitzar els elements contextuals (imatges, esquemes, títols) amb l'ajuda d'una persona.

b) Connectar el text amb experiències vitals.

c) Formular preguntes amb l'ajuda d'una persona.

Preveure dificultats de comprensió

Ha sabut preveure dificultats de comprensió, referides no només a entendre algunes paraules o expressions sinó a la manca de coneixements previs relacionats amb les idees principals, posició o els propòsits de l'autor.

 

Ha sabut preveure que tot i comprendre el vocabulari hi hauria algunes idees que si li escaparien per falta de coneixements previs o per l'estructura dels paràgrafs.

Ha previst les dificultats de comprensió relacionades amb el vocabulari i ha sabut què fer per solucionar-les.

Ha previst les dificultats de comprensió, sobretot les relacionades amb el vocabulari.

Prevalorar

Ha sabut identificar les dades de l'autor de la publicació (on i quan es va publicar) per prevalorar la seva intencionalitat (per què deu haver escrit aquest text? per persuadir, informar, explicar...), la seva finalitat (educativa, comercial, científica, divulgativa) i, si són textos de treball, la credibilitat i rellevància comprovant si té suport institucional, si cita les fonts emprades o cercant informació sobre la trajectòtria de l'autor.

 

Ha identificat les dades de l'autor i de la publicació i amb ajuda ha identificat la seva intencionalitat i finalitat (per què deu haver escrit aquest text?).

Ha identificat la data de la publicació o actualització (si hi consta la data de publicació o si forma part d'un document més ampli que sí la porta). Amb ajuda ha relacionat les dades de l'autor amb la seva intencionalitat i finalitat (per què l'ha escrit?).

Amb ajuda, ha valorat la data de publicació i les dades de l'autor.

Recuperar

Explora el document per localitzar paràgrafs on possiblement el text respongui a les preguntes formulades, i localitza paraules o altres elements que poden facilitar accedir a una informació puntual, de manera ràpida i sense haver de llegir tot el text. Si són documents múltiples (electrònics), empra els menús, llistes, pestanyes, etiquetes i categories per accedir-hi amb més facilitat, sense perdre's o tenir estrés cognitiu.

Explora el document per localitzar paràgrafs on possiblement el text respongui a les preguntes formulades, i localitza una informació explícita quan es troba en més d'un fragment a vegades amb informacions contraposades.

Localitza una informació explícita dins un text breu amb informacions contraposades, que poden requerir distingir entre significats semblants.

Localitza una informació explícita dins un text quan es troba només en un fragment sense informacions contraposades. Ex: trobar un enlaç, un ítem d'una llista o menú, respondre a una pregunta. Compta amb l'ajut d'una pauta.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant