Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 

Base d'Orientació

 

Àngels Prat, Neus Sanmartí  i Guida Al·lès

​1.1 Qüestionar-se

 

Activar els propòsits i coneixements previs per accedir, prevalorar i recuperar informació, prestant atenció a indicis visuals o a petits fragments.

1.Abans de començar a llegir un text o document

1.1.1 Explicitar els propòsits de la lectura, perquè es llegeix el document (per plaer, trobar informacions, ampliar coneixements o revisar-los...), perquè es pensa que pot interessar...

1.1.2 Planificar la cerca del text en funció dels propòsits i objectius, tant en lectures d'estudi com de plaer. A la biblioteca, utilitzant els coneixements de classificació decimal; a Internet, a partir de cercadors i recursos que ofereix el mateix sistema.

1.1.3 Anticipar el contingut del document a partir de:

a) Utilitzar elements contextuals (imatges, esquemes, títols, subtítols). Si el text és electrònic fixar-se en encapçalaments, imatges, seccions...

b) Activar coneixements, experiències i emocions susceptibles de connectar amb continguts del text, tant si provenen de vivències personals com de lectures anteriors o d'informacions conegudes.

c) Formular preguntes sobre el contingut del document, relacionades amb allò que es preveu trobar-hi, i desenvolupar expectatives referides a les possibles emocions que es despertaran o al nou coneixement.

1.1.4 Preveure dificultats de comprensió, tot sabent que no depenen només de no entendre algunes paraules sinó de la manca de coneixements previs relacionats amb les idees principals o els propòsits de l'autor.

1.1.5 Identificar les dades de l'autor i de la publicació, on i quan es va publicar. Prevalorar la seva intencionalitat (per què deu haver escrit aquest text?) i, si són textos de treball, la credibilitat i rellevància, comprovant si té suport institucional, si cita les fonts, o cercant informació sobre la trajectòria de l'autor.

1.1.6 Explorar el document per localitzar paràgrafs on possiblement el text respongui a les preguntes formulades, i identificar paraules o altres elements que poden facilitar accedir a una informació puntual, de manera ràpida i sense haver de llegir tot el text. Si són documents electrònics, emprar els menús, llistes, pestanyes, etiquetes i categories...

2.1.1 Captar l'argument del que es llegeix, de manera que es puguin fer hipòtesis per preveure'n la continuació. Explicar els elements utilitzats per fer-ho.

2.1 Aplicar estratègies per diferenciar la informació principal i la secundària, els fets i les opinions, elaborar síntesis personals i reflexionar críticament sobre el contingut de la lectura.

2. Durant i després de la lectura d'un document

2.1.2 Inferir la informació no explícita, a partir de relacionar els coneixements i experiències personals amb les pistes que dóna el text.

2.1.3 Integrar les idees principals a partir de:

a) Seleccionar la informació principal i la secundària del tema.

b) Generar noves categories per englobar conceptes diferents (ex: cotxe, moto són vehicles) o per relacionar les idees (amb idees abstractes, especialitzades o no explícites).

c) Resumir de manera creativa diversos passatges d'informació en qualsevol format que es presenti: textos continus, discontinus, mixtes i múltiples, les notes al peu de pàgina, les etiquetes electròniques i altres organitzadors.

2.1.4 Relacionar continguts del text amb experiències, coneixements i emocions, tant si provenen de vivències personals com de lectures anteriors o d'informacions conegudes.

2.1.5 Elaborar síntesis integrant els nous coneixements als adquirits en situacions anteriors tot plantejant noves preguntes i reconeixent nous punts de vista i idees que han enriquit les pròpies.

2.1.6 Comprendre críticament o avaluar a partir de:

a) Distingir fets d'opinions, detectar els propòsits de l'autor i destriar diferents posicionaments o punts de vista comparant diversos documents entre sí.

b) Fer una valoració personal del contingut. Si el text és especialitzat contrastar-lo amb els propis coneixements o cercar informació per valorar la fiablitat de les evidències, les proves, els experiments que s'hi presenten. Destriar punts de vista diferents i posicionar-se, justificant-ho.

2.1.7 Reflexionar sobre com llegim i comprenem el contingut de la lectura a partir de:

a) Explicar com ho fem per llegir, com avancem, les dificultats i les causes dels errors. Ajudar els altres a reflexionar metacognitivament.

b) Enregistrar, en un diari d'aprenentatge, partafolis o d'altres instruments, en què s'ha avançat i en què cal millorar, tot reconeixent les causes de les dificultats i possibles solucions. Plantejar propostes creatives de millora que demostrin un autoconeixement...

2.2 Aplicar els coneixements lingüístics per comprendre l'estructura textual, el significat d'una paraula o per anticipar la continuació d'un text amb connectors com "perquè, abans, doncs..."

2.2.1 Identificar les parts del text i anticipar-ne el contingut, tenint en compte el gènere textual.

2.2.2 Deduir el significat d'una nova paraula o expressió a partir d'analitzar la seva estructura i d'establir relacions (famílies de paraules, sufixos, prefixos...) i de relacionar paraules que pertanyen al mateix camp semàntic (sinònims, hiperònims...).

2.2.3 Aplicar els coneixements morfosintàctics (comprendre frases complexes, utilitzanr els signes de puntuació, relacionar el pronom amb el seu antecedent, fer anticipacions a partir del valor semàntic dels connectors).

2.3 Fluïdesa lectora: es relaciona directament amb la comprensió i la voluntat de trobar sentit a un text, ja que la cerca de significat fa detectar els errors de lectura.

2.3.1 Llegir a una velocitat que demostra comprensió del contingut i que possibilita adonar-se dels errors, siguin mecànics o de comprensió.

2.3.2 Interpretar els signes de puntuació per adequar-hi les pauses i les inflexions de veu.

2.3.3 Adaptar l'entonació a la tipologia de text (poesia, teatre, humor, estudi), sense afectació, i amb un ritme i un volum de veu adequat. Accentuar les paraules que poden ser més significatives.

3.1.1 Llegir regularment i per iniciativa pròpia tant textos literaris o narratius com textos de treball en diferents formats (imprès i electrònic) i gaudir-ne.

3.1 Creació d'hàbits lectors

3. Compromís amb la lectura

3.1.2 Emprar la biblioteca per iniciativa pròpia regularment i fer ús dels mecanismes d'organització i funcionament.

3.1.3 Seleccionar les lectures seguint uns criteris personals que es saben argumentar.

3.1.4 Ajudar els altres a emprar estratègies per llegir comprensivament i compartir interpretacions i valoracions, tot deduint si les pròpies respostes són idònies i creatives.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant