Rúbrica per avaluar la comprensió lectora a cicle mitjà i superior de primària i a educació secundària

 

Fluïdesa

 

 

Criteris de resultats

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Seguretat i velocitat

Llegeix de manera confiada i relaxada, a una velocitat que demostra comprensió del contingut i que possibilita adonar-se dels errors, siguin mecànics o de comrpensió.

Llegeix confiat i relaxat la major part del temps, a una velocitat que demostra comprensió del contingut i possibilita adonar-se de la major part dels errors.

Llegeix confiat i relaxat en algunes situacions (en parella, individual), a una velocitat que demostra comprensió.

Llegeix confiat i relaxat si algú li recorda que cometre errors és necessari per aprendre.

Pauses i inflexions

Sempre interpreta bé els signes de puntuació per adequar-hi les pauses i les inflexions de veu.

Normalment interpreta bé els signes de puntuació per adequar-hi les pauses i les inflexions de veu.

Si prepara la lectura abans, interpreta bé la majoria dels signes de puntuació per adequar-hi les pauses i les inflexions de veu.

Amb ajuda i una preparació prèvia de la lectura, està aprenent a interpretar els signes de puntuació per adequar-hi les pauses.

Entonació, ritme i volum de veu

Ha adaptat molt bé l'entonació a la tipologia de text (poesia, teatre, humor, estudi), sense afectació, i amb un ritme i un volum de veu adequat. Ha accentuat les paraules que poden ser més significatives. Ha llegit amb bona pronúncia.

Ha adaptat l'entonació a la topologia de text (poesia, teatre, humor, estudi), amb un ritme i un volum de veu adequat. Ha llegit amb bona pronúncia. No ha canviat, afegit, o invertit paraules.

Ha adaptat l'entonació a la topologia de text amb alguna vacil·lació en les frases complexes en el ritme i el volum de veu. Ha llegit amb bona pronúncia amb algun error aïllat en paraules poc habituals.

Amb una preparació prèvia i textos breus, ha adaptat l'entonació a la tipologia de text amb alguna vacil·lació en el ritme i el volum de veu. Ha llegit amb bona pronúncia amb algun error aïllat.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant