Rúbrica per avaluar la comprensió lectora a cicle mitjà i superior de primària i a educació secundària

 

Comprensió de l'estructura i dels components semàntic i morfosintàctic

 

L´aprenent podrà aplicar els  coneixements lingüístics per

comprendre l’estructura textual, el significat d'una paraula

o per anticipar la continuació d'una text amb connectors

com “perquè, abans, doncs...”

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Reconèixer l'estructura textual

Deduir el significat de les noves paraules

Aplicar els coneixements morfosintàctics a la comprensió

Criteris de resultats

Nivell Expert 

 

 

 

Nivell Avançat 

 

 

 

Nivell Aprenent

 

 

 

Nivell Novell

 

 

 

Anticipa i identifica el contingut del text a partir del coneixement que té del gènere textual.

Identifica les diferents parts del text tenint en copte el gènere al qual pertany.

Identifica les diferents parts del text d'alguns gèneres.

Reconeix els gèneres textuals bàsics.

Dedueix el significat d'una nova paraula o expressió a partir de l'anàlisi de la seva estructura, d'establir relacions entre famílies de paraules, sufixos, prefixos... o entre paraules que pertanyen al mateix camp semàntic (sinònims, hiperònims...). Això li permet disposar d'un excel·lent repertori lèxic.

Dedueix el significat a partir del vocabulari usual, diferenciant significats semblants.

Quan troba una paraula desconeguda, valora si és bàsica per entendre el text. Si ho és, en dedueix el significat pel context o per la relació amb altres paraules. Disposa d´un repertori lèxic adequat a la seva edat. 

Quan troba paraules o fragments que no entén demana el significat o les cerca a un diccionari, tant si són bàsiques per entendre el text com no.

Amb textos complexos aplica els coneixements morfosintàctics (estructura de les frases, signes de puntuació, relació del pronom amb el seu antecedent, valor semàntic dels connectors) per a interpretar o anticipar el significat dels textos.

Amb textos complexos aplica els coneixements morfosintàctics (estructura de les frases, signes de puntuació, relació del pronom amb el seu antecedent, valor semàntic dels connectors) per a interpretar  el significat dels textos.

En un paràgraf o un text breu aplica els coneixements morfosintàctis (estructura de les frases complexes, signes de puntuació, relació del pronom amb el seu antecedent quan aquest és proper, valor dels connectors) per a interpretar el significat dels textos. 

Si l'estructura morfosintàctica és complexa necessita ajuda per arribar a la comprensió i emprar els elements morfosintàctics (signes de puntuació bàsics i connectors) per a interpretar-los

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant