Rúbrica per avaluar la comprensió lectora a cicle mitjà i superior de primària i a educació secundària

 

Estratègies de comprensió

 

 

Criteris de resultats

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Visualitzar, fer prediccions i qüestionar

Inferir

Integrar les idees principals

Connectar amb els esquemes previs

Sintetitzar

Avaluar o comprendre críticament

Metacognició

Nivell Expert 

 

 

 

Nivell Avançat 

 

 

 

Nivell Aprenent

 

 

 

Nivell Novell

 

 

 

Visualitza amb precisió el fil de la lectura, anticipa la continuació i planteja preguntes. Sap explicar com ho fa per recordar el fil o preveure la continuació de la lectura.

Visualitza el fil de la lectura i anticipa la continuació.

Amb ajuda ha dedicat temps a recordar, en documents senzills, el fil d'allò que va llegint, i anticipar la continuació

Durant la lectura està més pendent de no cometre errors que d'anticipar la continuació de l'argument, però amn ajuda visualitza algunes idees que ha llegit a l'inici i fa prediccions (ex. com deu continuar el que ha llegit?). Entén el llegir com dir allò que està escrit.

Sense ajuda, amb seguretat i correció infereix la informació no explícita en el text.

Infereix la major part d'informació no explícita en el text. És conscient del sentit global.

Infereix força informació no explícita en el text. És força conscient del sentit global i per això sistemàticament fa inferències.

Infereix alguna informació no explícita en el text (per què diu que...?)

Selecciona la idea principal i les secundàries i les sap distingir del tema.

Selecciona la idea principal i les secundàries en funció dels seus objectius i les sap distingir de les que l'autor ha volgut destacar.

Selecciona la idea principal d'un paràgraf amb ajuda de preguntes.

Selecciona la idea principal si es destaca en títols, subtítols o imatges.

Genera noves categories per englobar el significat de conceptes diferents o per relacionar les idees principals (amb idees abstractes, especialitzades o no explícites.)

Genera noves categories per englobar el significat de conceptes diferents o per destacar les idees principals i les seves relacions.

Genera categories noves per englobar el significat de conceptes diferents i per destacar les idees principals.

Genera categories noves (paraules, imatges o gràfics) per englobar el significat de conceptes diferents (ex: els vehicles).

Resumeix de manera creativa diversos passatges d'informació -de tots els formats inclosos en els textos múltiples. Maneja les notes al peu de pàgina, les etiquetes electròniques i altres organitzadors.

Resumeix amb les seves paraules informació de diversos textos. Si troba informacions extenses i contraposades les sap comparar i manejar, sense tenir estrés cognitiu.

Resumeix amb les seves paraules fragments d'informació de dos textos continus encara que contenguin informació contraposada.

Resumeix un text breu (un text amb poca informació i sense informació contraposada).

De manera més aprofundida, integra el text amb experiències o coneixements:

A) De la seva vida

B) D'altres textos

C) De la societat i el món

Relaciona el text amb experiències o coneixements:

A) De la seva vida

B) D'altres textos

C) De la societat i el món

Connecta el text amb experiències personals o coneixements d'altres textos.

Amb ajuda relaciona aspectes del text amb experiències o coneixements personals.

Allò que ha après el fa aprofundir en els continguts científics o conceptuals (si són textos de treball), o en la visió de la vida (si són textos litararis o narracions), de manera que planteja noves preguntes i avança en els seus coneixements o esquemes mentals.

Allò que ha après li permet completar conceptes, comprovar les seves prediccions inicials, i fer-se noves preguntes per adquirir nous coneixements o visions de la vida.

La connexió amb noves idees, ha enriquit els seus esquemes cognitius, ha extret conclusions personals i s'ha fet noves preguntes.

Allò que ha llegit l'ha duit a treure conclusions personals.

Ha sabut destriar diferents posicionaments o punts de vista comparant varis documents entre sí.

Amb ajuda ha relacionat el text amb les creences o formació de l'autor.

Ha distingit els fets de les opinions així com la intencionalitat.

Sap distingir un fet d'una opinió.

Ha valorat el contingut des d'un punt de vista personal. En les lectures amb textos especialitzats, ha contrastat sistemàticament el que llegia amb els seus coneixements i, si ha fet falta, ha cercat informació per a valorar les evidències, les proves, els experiments que s'hi presenten per deduir-ne la fiabilitat. De manera que si hi ha diferents punts de vista els sap destriar i posicionar-se, si fa falta justificant-les.

Ha donat la seva opinió, tot aportant evidències i proves de la fiabilitat de les afirmacions. Ha detectat incoherències, tant dintre el document com respecte als coneixements del tema.

En relació a la lectura, dóna una opinió argumentada i contrastada amb coneixements anteriors. Sap que tot document té intencionalitat.

A partir d'anàlisis del seu grup o col·lectives, es fa conscient que els textos poden contenir errors o inexactituds.

Col·labora amb un grup per contrastar diferents versions d'un mateix fet i donar una opinió sobre el text llegit.

Té autonomia en la lectura i capacitat per ajudar els altres a valorar els seus avanços i millorar les dificultats. Sap explicar com ho fa per llegir i les causes dels errors, és a dir, sap reflexionar metacognitivament.

Enregistra els aspectes en què ha avançat i els que requereixen millora, les seves causes i solucions i ademés fa reflexions originals amb propostes creatives de millora que demostren un profund autoconeixement.

No necessita ajuda per situar-se en un text. Reconeix, sense ajuda, en què avança, i quines són les parts febles en la lectura. 

Si fa errors té capacitat de rectificar sol en tots els casos. Té capacitat per fer propostes de millora i sap aplicar-les.

Encara necessita ajuda per revisar estratègies de comprensió i dificultats. L'accepta i la té en compte sempre. Sap que ha de tornar enrere per corregir els errors.

Sovint li cal ajuda per adonar-se de si llegeix de forma mecànica o crítica, dels punts forts i febles en lectura.

Accepta l'ajuda i la té en compte la major part de les vegades.

Enregistra els aspectes en què ha avançat i els que requereixen millora, les seves causes i solucions i ho fa a fons i amb convicció.

Enregistra els aspectes en què ha avançat i ademés hi escriu (amb ajuda) els aspectes que requereixen millora, les seves causes i solucions, però de forma mecànica.

Enregistra en algun lloc (diari d'aprenentatge, portafolis, bloc...) alguns aspectes en que ha avançat.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant