Avaluar per aprendre

 

Dimensió conceptual

Què entenem per model teòric en el marc de la ciència escolar

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant