Avaluar per aprendre

 

Model per interpretar sistemes vius

Idees clau

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

Els éssers vius s’estudien a tots els cicles. De qualsevol sistema viu que puguem analitzar aprofundim, de manera interrelacionada, en les idees següents:

Model "Sistema viu"

Abans

Què afavoreix o limita el seu creixement? Per què?

CONTROL-REGULACIÓ

de les interaccions

ESCALA:

Ecosistema

Organisme

Cèl·lula

Què hi ha fora?

Què entra i que surt?

Amb quina funció es relaciona cadascuna de les parts? Què passa dins del sistema viu quan canvia (al menjar, respirar, rebre estímuls, aparellar-se...)? Com passa?

 

Com és per fora? Quines parts diferenciem? On són? Com són (forma, textura...)? Com s’interrelacionen?

Com l’imaginem per dins?

Fora dels

límits

Dins del

sistema

Un "sistema viu"

Què hi ha

dins?

CONTROL-REGULACIÓ

de les interaccions

Informació

Matèria

Energia

CANVIS I FUNCIONS

Nutrició

Relació

Reprodució

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

Com era?

TEMPS

Com és ara?

Atzar

Després

Què i com serà?

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

ESTRUCTURA

Parts i relacions entre les parts

És més que saber els noms de les “parts” ja que comporta reconèixer com està organitzat i quina és la funció de cadascun dels seus components.

S’incideix en la relació entre el tot (l’ésser viu) i les parts (òrgans, cèl·lules...)

CANVIS I FUNCIONS

Nutrició

Relació

Reproduciió

CONTROL-REGULACIÓ

de les interaccions

Els canvis-processos que es donen en un sistema viu, relacionats amb la nutrició (vista com a intercanvi de matèria i d’energia amb el medi), la relació (vista com a intercanvi d’informació amb el medi intern o extern) i la reproducció (entesa com a perpetuació de l’espècie)

S'incideix en identificar què canvia i què no.

Les interaccions matèria-energia-informació entre el sistema i el seu entorn, i els mecanismes de control-regulació que possibiliten un bon funcionament del sistema, és a dir, que petits canvis en l’entorn o interns no comportin la mort de l’ésser viu.

S’incideix en què entra i què surt del sistema, en què passa entre el que entra i surt, i en els factors limitants.

Per tant; passat, present i futur.

Temps
Escala

Ja sigui el nivell organisme –el bàsic a l’escola primària- i els òrgans que conformen els diferents aparells i sistemes,  el cel·lular –part bàsica de tot ésser viu que realitza les 3 funcions-, i els nivells superiors de població, d’ecosistema i d’evolució.

S'incideix en els processos de creixement, desenvolupament -cicle de vida- i d’evolució

Serà bàsic aprendre a interrelacionar-les a l’hora de generar explicacions sobre els fenòmens observats.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant