Avaluar per aprendre

Caracterització global de la
competència comunicativa 
Desglossament per dimensions (de 3 a 7 anys)

Podeu fer clic sobre els conceptes subratllats

3 i 4 anys

5 a 7 anys

Desglossament per dimensions (de cicle mitjà fins a ESO)

Comprensió lectora

Introducció

Base

d'Orientació

Expressió escrita

Introducció

Comprensió oral

Expressió oral

Interacció

Introducció

Base

d'Orientació

Rúbrica

Competència

plurilingüe

Introducció

Base

d'Orientació

Rúbrica

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant