Avaluar per aprendre

La competència Científica

Base d'Orientació

Neus Sanmartí

Teresa Pigrau

Aquesta Base d'Orientació recull una proposta de dimensions de la competència científica, les principals capacitats associades i criteris d'avaluació. Són aspectes a treballar a l'aula per afavorir el seu desenvolupament en l'alumnat.


Cal tenir present que a l'hora de definir les dimensions de la competència científica hi ha opcions diverses (per exemple, en els currículums de cada país s'expliciten diferents dimensions) i, per tant, la que es presenta en aquest document és una entre les possibles. No obstant, aquesta proposta de classificació de les dimensions no exclou que, de fet, totes estiguin interrelacionades, ja que no es pot separar la raó de l'emoció i les actituds, el coneixement teòric de l'experimental, el pensar de l'actuar, etc.

Capacitats

Dimensions

 

Estarà assolida si...

(criteris d'avaluació)

Actituds científiques i cap a la ciència

(actitudinal)

Adoptar actituds positives cap a la ciència, el seu aprenentatge i la comunitat científica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptar actituds científiques

 • Demostra predisposició per observar i adquirir nous coneixements, habilitats i actituds científiques

 • Valora el paper de l'home i de la dona en la recerca científica al llarg del temps

 • Diferència la ciència d'altres interpretacions no científiques i posa en qüestió mites, supersticions i explicacions para-científiques

 

 

 • Mostra sentit crític, dubte sistemàtic, creativitat, obertura, interès, perseverança

 • Tendeix a extreure conclusions objectives, lògiques i curoses

 • Coopera amb els altres en les activitats científiques i posa l'esperit de col·laboració davant del de competició

Disseny i aplicació de processos experimentals

(metodològica)

Aplicar estratègies i habilitats pròpies de la recerca científica

 • Reconeix temes sobre els que és possible investigar i planteja preguntes, fa prediccions, formula hipòtesis...

 • Planifica estratègies per a la recollida de dades i informacions i les analitza críticament

 • Fa observacions i mesures, utilitzant instruments i estris, i aplicant normes de seguretat i higiene

 • Registra i processa resultats: els descriu i representa, els classifica i construeix esquemes, mapes, taules i grafics

Formular conclusions fonamentades, utilitzant proves científiques

 • Dedueix conclusions, les contrasta amb la informació inicial i amb les hipòtesis proposades i identifica els supòsits, les proves, els models teòrics i els raonaments que les fonamenten

 • Assumeix els límits del treball fet i les possibilitats de futur, i proposa maneres de continuar-lo i noves preguntes

 • Comunica, exposa i argumenta el resultat de l'experimentació, les decisions preses, posant de relleu emocions, vivències i opinions personals, tant per escrit com oralment, i utilitzant eines TAC

Ús de conceptes i models teòrics científics i tècnics per descriure, explicar i predir fenòmens naturals

(conceptual)

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes vius

 • Descriu l’estructura de sistemes vius (animals -també l’espècie humana-, plantes i fongs), i les relacions entre les parts a diferents escales (ecosistema, organisme, òrgans i cèl·lula)

 • Explica els canvis en els sistemes vius en base a les funcions biològiques de nutrició, reproducció i relació

 • Prediu canvis en un sistema viu i justifica les causes de pertorbacions tenint en compte les entrades i sortides de matèria, energia i informació, i els factors que els limiten i que els afavoreixen

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes químics

 • Descriu l'estructura, la composició i propietats de diferents materials (aigua, aire, metalls...)

 • Identifica i explica canvis en les substàncies en funció de les diferències entre l'estat inicial i final, tenint en compte les accions fetes perquè el sistema canvii

 • Prediu canvis i justifica les seves causes tenint en compte les interaccions entre substàncies i què és el que promou el canvi

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes físics

 • Descriu l'estructura, les parts i què caracteritza els sistemes físics observats (màquines, òptics, elèctrics)

 • Identifica i explica canvis físics (d'estat de moviment, de posició, de temperatura, de pressió,...) en funció de les diferències entre l'estat inicial i final, tenint en compte les accions fetes perquè el sistema canvii

 • Prediu els efectes i justifica les causes dels canvis físics tenint en compte les interaccions entre les parts (les forces), i/o les transferències d'energia

Interpretar i analitzar fets relacionats amb sistemes de la Terra i l'espai

 • Descriu l'estructura del sistema solar i del sistema Terra i els seus embolcalls (hidrosfera, atmosfera, biosfera i geosfera), i les relacions entre les parts

 • Identifica i explica canvis (dia-nit, ombres, estacions, meteorològics, terratrèmols, volcans, surgències d'aigua, erosió...)

 • Justifica canvis tenint en compte causes relacionades amb les interaccions entre les parts i la transferència d'energia

Resolució de problemes i presa de decisions d'actuació responsable, fonamentades en el coneixement científic, a nivell personal, social i global

(d'actuació)

Actuar per afavorir un estil de vida saludable

 • Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor de la salut (la condició física, mental i emocional, en l'alimentació la sexualitat, la no drogadicció...) I demostra consciència de les conseqüències dels comportaments individuals i col·lectius

 • Argumenta propostes d'actuació tenint en compte el coneixement científic après, per tal d'assolir benestar físic, mental, emocional, social i sexual. Les executa quan és possible, en fa el seguiment i reflexiona sobre el que encara es podria millorar.

Actuar per promoure un ús sostenible dels recursos del medi

 • Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a favor d'un ús responsable dels recursos naturals i de materials, objectes, estris..., obtinguts a partir de l'activitat humana i demostra consciència de les conseqüències de les accions individuals i col·lectius a nivell local i global

 • Argumenta propostes d'actuació tenint en compte el coneixement científic après i principis com equitat, incertesa, precaució, cultura del temps lent..., reconeixent que els canvis tecnològics no són incompatibles amb una actuació sostenible en el medi. Les executa quan és possible, en fa el seguiment i reflexiona sobre el que encara es podria millorar.

Actuar fent un ús responsable dels avenços científics i els recursos tecnològics

 • Mostra predisposició personal per planificar i aplicar solucions tecnològiques i pren mesures per fer un ús responsable i amb seguretat dels avenços científics i dels recursos tecnològics

 • Argumenta propostes d'actuació tenint en compte el coneixement científic après per tal de contribuir a la seguretat personal i a la dels altres, així com a la millora de les condicions de vida i de treball. Les executa quan és possible, en fa el seguiment i reflexiona sobre el que encara es podria millorar.

 • Gestiona els recursos que ofereixen les TIC tenint en compte la seva idoneïtat i les normes de seguretat, i valora la necessitat de controlar el temps destinat al seu ús i el seu poder d'adicció

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant