Avaluar per aprendre

Condicions perquè una persona es pugui autoregular

A partir d’estudis sobre com s’autoregulen les persones expertes en fer-ho, s’ha comprovat que les condicions que ho promouen són:

Representar-se adequadament els objectius de la tasca d’aprenentatge

Si no se sap què es vol aprendre, és impossible poder autoavaluar-se. Per tant, en algun moment del procés d’aprenentatge caldrà plantejar activitats per compartir els objectius i per avaluar-regular la percepció que en tenen els aprenents.

Anticipar i planificar què pensar i/o què fer per realitzar un tipus de tasca

A partir de les activitats realitzades, els aprenents han d'organitzar i resumir les accions necessàries per dur a terme un determinat tipus de tasca i les idees que s’han d’activar.

Representar-se adequadament els criteris d’avaluació.

Per aconseguir-ho, cal construir-los conjuntament amb l’alumnat a partir de la planificació de la tasca que s’hagi fet, explicitar-los i també regular-ne la percepció en el cas de formulacions poc idònies.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant