Avaluar per aprendre

La competència científica

 

Disseny d'unitats didàctiques (UD) competencials

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

Es parla d’Unitats Didàctiques per referir-nos a un conjunt d’activitats plantejades per aprendre els coneixements necessaris que possibiliten donar resposta a una pregunta o a un problema, comprendre una situació o fet i actuar. Es pot parlar també de “projecte”, d’ “Aprenentatge basat en problemes –o en projectes- (APB)”, o d’”Aprenentatge Servei (ApS)”.

 

El disseny de qualsevol procés d’ensenyament i aprenentatge comporta tenir en compte:

 
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant