La Terra que habitem és un planeta que canvia al llarg del temps. Canvien els materials que la formen i també  les espècies que hi viuen. Hi ha canvis ràpids i n’hi ha de lentíssims. Hi ha canvis radicals i d'altres de subtils. N’hi ha de previsibles i de sorprenents. Canvis devastadors i canvis que podem arribar a controlar.

Els éssers vius intenten aprofitar els canvis i provocar‐los, controlar‐los o evitar‐los d’acord als seus interessos. Els humans també, i la ciència ens ajuda a fer‐ho amb una gran eficàcia, que implica també una gran responsabilitat.

El model de canvi geològic és el que dóna més sentit a la Geologia, ja que n’engloba molts altres, que són casos concrets d’aquest canvi. Si l’alumnat és capaç de considerar que els materials terrestres s’originen i canvien constantment (encara que quasi sempre molt lentament), que hi ha canvi però també conservació i que la matèria segueix un cicle, que tot canvi requereix energia, que els canvis poden provocar un impacte en el medi, etc... estan aplicant el model de canvi geològic i això els permet explicar i predir un conjunt de fenòmens.

Idees clau del model canvi geològic
  • La Terra està sotmesa a canvis, uns són graduals i continus, altres esporàdics i intensos.

  • Els canvis deixen empremtes, bé pels materials que originen, bé per les formes i estructures resultants

  • Alguns d’aquests canvis són motivats per agents externs, que tenen en el Sol i en la gravetat les seves fonts d’energia.  

  • Altres canvis són causats per processos interns, que són activats per l’energia tèrmica de l’interior del planeta i la gravetat.

  • Les activitats humanes estan alterant el planeta Terra.

(adaptació de Pedrinaci, 2003)

 

La superfície de la Terra canvia contínuament. La dinàmica de canvi dels materials que formen la superfície de la terra, s’inicia amb la meteorització que els esmicola, continua amb l’erosió que els separa i finalment es transporten. L’energia que provoca aquests canvis prové inicialment del Sol i de l’energia potencial deguda a la força de la gravetat. Un dels productes generats en aquests processos és el sòl.

La Terra és un planeta actiu. Els terratrèmols i els volcans són les principals manifestacions d’aquesta activitat. L’explicació de la seva localització, distribució i origen es relaciona amb el fet que l’escorça és discontínua i a la energia interna de la Terra.  

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant