Avaluar per aprendre

 • les idees bàsiques per treballar

 • les idees habituals de l’alumnat per revisar

 • possibles “bones” preguntes que ajudin a la construcció d’aquestes idees

L’estudi del sòl permet aprofundir en la meteorització, ja que es forma a partir de les roques sotmeses a processos de desintegració i descomposició. És un recurs natural que resulta de l’acció continuada del clima i dels organismes sobre un material originari o roca mare, i que ocupa una determinada posició en el paisatge. La seva formació dependrà del temps que hagin actuat aquests factors i sempre requereix milers d’anys. El sòl també es defineix com la part superficial de la terra que, a causa de la seva estructura flonja i de la seva composició química, pot assegurar el desenvolupament de les plantes cultivades. Aquesta definició històrica està associada a l’ús agrícola del sòl.

Font: Escola Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)

El sòl està format per diferents components, que corresponen a tres fases: sòlida, líquida i gasosa. La fase sòlida està formada per partícules minerals i en menor quantitat per components orgànics. Els espais buits poden estar ocupats per la fase líquida o aigua del sòl i per la fase gasosa o atmosfera del sòl.

Estudiar el sòl des d’una perspectiva sistèmica ajudarà als nens i nenes a pensar en ell com un sistema en el qual hi interactuen molts factors, que fan que estigui en canvi i construcció constants, i que cal protegir ja que la seva degradació i/o contaminació pot tenir conseqüències desfavorables per a l’ecosistema.

Preguntes que poden ajudar a construir coneixements sobre el sòl són:

Normalment, l’alumnat parla de “terra” per referir-se al sòl i serà important que es reconegui que aquest és molt més que “terra”, donat que aquesta només seria la part mineral del sòl.

En relació a la seva estructura, per descriure els seus components i com es distribueixen:

 

 • Com és el sòl en relació la seva textura, estructura (horitzons), composició (matèria orgànica, inorgànica, aigua, aire), olor, color…?

 • Què hi ha sota de l’asfalt del carrer o del pati de l’escola?

 • Com és que en aquests llocs l’aigua drena millor?

 • Quina relació hi ha entre l’estructura del sòl i els seus usos (suport de la vida vegetal, reservori de llavors, reservori de sals minerals solubles en aigua...)?

 • Quin sòl és més idoni per fer l’hort de l’escola i per què?

 • Com expliquem que el formiguer d’aquestes formigues estigui en aquesta part del pati?

En relació als canvis, per explicar-los:

 

 • Com canvia, què es conserva i què no canvia?

 • Què el fa canviar?: factors físics (climàtics, meteorològics, ambientals), factors biològics i/o factors antropogènics.

 • Quina energia produeix el canvi?

 • Quant triga en canviar (és sobtat, lent...)?

 • Què puc saber del seu passat a partir del que veig? (de quin tipus de roca mare prové)? Com comença (origen) i com acaba (on va) la seva història? D’on ve o com s’ha format el sòl d’un camp llaurat, del nostre hort, de la platja...?

 • Com és que els rius després d’una pluja molt forta baixen amb l’aigua de color marró?

En relació al control-regulació dels canvis, per interpretar-los en funció de les interaccions que es generen amb l’entorn:

 • Quines variables condicionen les interaccions (presència de descomponedors, cobertura vegetal, roca mare, composició...)?

 • Quin és el paper dels cucs de terra per aconseguir un sòl idoni per al cultiu?

 • Com es destrueix un sòl (a través d’esllavissaments i d’erosió hídrica, eòlica i humana).

 • Com seria la vida sense sòl?

 • Com es contamina un sòl? (diferenciant entre una contaminació directa –a l’incorporar fertilitzants, pesticides o substàncies nocives- i la induïda –quan arriben contaminats a través de l’aigua de pluja o dels rius-).

 • Quins sols hem de protegir més de la degradació? Com? (pensar en la producció d’aliments i primeres matèries).

 • Què és el que fa que es destrueixi un sòl i no hi puguin créixer plantes?   

Més informació, activitats i recursos per treballar el sòl, es poden trobar al web: http://elssolsquetrepitgem.wixsite.com/el-sol

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant