Avaluar per aprendre

 • les idees bàsiques per treballar

 • les idees habituals de l’alumnat per revisar

 • possibles “bones” preguntes que ajudin a la construcció d’aquestes idees

Per als alumnes, el temps és la causa dels canvis, una concepció que cal canviar a partir de pensar en què passa al llarg del temps, en els processos que originen els canvis. Per exemple, a l’observar petits forats en una roca calcària, els alumnes identifiquen un possible agent causal del canvi (l’aigua de la pluja) i l’empremta que deixa a la roca, però tenen dificultats per considerar el temps necessari perquè l’aigua arribi a produir aquesta empremta.

En l’estudi de la Geologia és important l’apreciació de la magnitud del temps geològic perquè molts processos són tan graduals que necessiten que passi molt de temps abans que es produeixen canvis significatius.

D’altra banda, fins que es va descobrir la radioactivitat, no es va poder posar la data de molts dels esdeveniments geològics de la Terra. Tot i així, abans d’aquest moment, ja s’anava coneixent la seva seqüència sense saber-ne la data en anys, relacionant l’antiguitat de diferents estrats i  els fòssils que s'hi troben.

Es pot fer l’analogia amb una família, de la que podem conèixer el seu arbre genealògic però no saber l'edat de cada membre.

Els dos tipus de dates que utilitzen els geòlegs, són la data relativa (escala cronostratigràfica) i la numèrica, que utilitza com a unitat el milió d’anys (escala cronomètrica). Com es pot reconèixer en els dibuixos següents, els alumnes, quan representen etapes de la seva vida, uns també utilitzen esquemes que representen esdeveniments relatius seqüenciats i d’altres, a més, els situen numèricament en funció dels anys.

Font: Escola Les Palmeres (Sta. Coloma de Gramenet)

Preguntes que poden ajudar a construir coneixements sobre el temps geològic són:

 • El nostre planeta ha estat sempre igual a com el veiem ara?

 • En què s’assembla ara a com era fa molt, molt temps? I en què es diferencia?

 • Totes les roques del planeta tenen la mateixa antiguitat?

Una activitat prototípica per promoure la representació del temps geològic és fer una línia del temps.

 • Què és el que fa que la Terra canviï?

 • Quins processos originen canvis a la Terra?

 • Quina és l’energia que els genera?

 • La Terra continua canviant, ara? Com? Podem posar exemples?  

 • Què hauria de passar perquè les muntanyes dels Pirineus s’arribessin a erosionar completament i esdevinguessin una plana?

 • Com podem conèixer el passat terrestre? Existeix algun registre del passat?

 • Quina informació ens dóna un fòssil de la roca què es troba?

Font: Magda Guiu. Escola Marcel.lí Domingo (Tivissa)

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant