Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Avaluar per aprendre

Diagrames de flux

Un diagrama de flux és una representació gràfica d’un procés, en el que es mostren els passos a seguir per aconseguir un objectiu determinat. Aquests passos s’expliciten utilitzant símbols i línies interconnectades entre sí.

 

La finalitat, a l’igual que la d’una Base d’Orientació, és la d’anticipar i planificar les accions a fer per realitzar alguna tasca o activitat. Quan els alumnes l’elaboren, es pot reconèixer si interioritzen què han de fer, tenint en compte, sovint, dos camins alternatius.

Diagrama de flux elaborat en el marc d’un grup classe per explicitar el procés a seguir al realitzar un experiment

Font: IESM J.M. Zafra 2n ESO

Es va realitzar amb la participació de tots els alumnes, després d’haver fet un exemple concret al laboratori i d’haver discutit i aplicat els conceptes més importants, tant en el context de la classe de ciències com de matemàtiques. Ells i elles anaven fent propostes que es recollien si hi havia consens.   

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant