Avaluar per aprendre

esllavissades

Exemple d'activitat amb preguntes-clau a plantejar per interpretar un fenomen de risc 

Font: Martí Lloret Riera (2018). –adaptació-. Foto d’Oriol Duran (Punt Avui)

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant