Avaluar per aprendre

Què comporta avaluar? Quin és el procés?

Un exemple sobre analitzar les dades i emetre un judici
Analitzar les dades i emetre un judici
Recurs!
Exemple de procés d'anàlisi
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant