Avaluar per aprendre

Exemple de coavaluació entre iguals

Escola Banús, 2n, Santa Coloma de Gramenet

Els alumnes han realitzat un experiment i en redacten l’informe. Després de consensuar amb tot el grup-classe els criteris d’avaluació, cada parella d’alumnes avaluen els informes de dos companys a partir d’identificar en el text on es parla de les accions fetes (subratllen amb diferents colors les accions), analitzen  què han escrit i fan propostes als companys per millorar-ho.

 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant