Avaluar per aprendre

Què comporta avaluar? Quin és el procés?

Un exemple de procés d'avaluació amb totes aquestes fases 
Analitzar les dades i emetre un judici
Recollir
dades
Recurs!
Prendre decisions sobre què fer per superar les dificultats i, al final del procés, per qualificar
Exemple de procés d'avaluació al llarg d'un projecte on consten les diferents fases 
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant