Glossari de conceptes relacionats amb la comprensió lectora

Avaluar

Connectar amb esquemes previs

Fluïdesa

Ser capaç de relacionar allò que s'està llegint amb experiències personals, altres textos -impresos, electrònics- o fets i idees.

 

És l'estratègia que es desplega quan fem lectura crítica. Requereix tenir uns coneixements amplis del tema, i una capacitat d'anàlisi per detectar el marc cultural del text. Suposa saber que tot text (narratiu, literari o de treball) sempre és susceptuble d'anàlisi crítica, ja sigui perquè:

 

  • La informació canvia.

  • Cada autor té una manera de plantejar els temes a partir de la seva manera de pensar i els seus coneixements.

  • Hi ha llenguatges, com el de la publicitat, tendenciosos, que exigeixen actituds altament crítiques.

 

La lectura en veu alta reflecteix el grau de comprensió d'un text. En les lectures literals, l'atenció es fixa en el text, sense intenció d'entendre més enllà de les paraules. Acostuma a ser lenta o molt lenta, amb emoció neutra. Aquesta lectura més mecànica ha de donar pas a la comprensiva en què el lector és part imprescindible en l'adjudicació de sentit. En la lectura comprensiva, s'augmenta la velocitat. L'entonació segueix les inflexions que marca la sintaxi i que s'expressa en la puntuació.

 

La inferència es dóna quan el lector sap connectar els seus esquemes previs amb les evidències del text per comprendre allò que hi ha rere les línies. Una bona comprensió d'un text, d'un esquema, d'una imatge es produeix quan el lector és capaç de construir nous significats. Això s'aconsegueix a partir dels coneixements i experiències que cadascú té guardats a la memoria a llarg termini. Aquests coneixements, en una lectura, donen sentit i, sovint, interpretacions personals. L'estudiant ha d'anar progressant en l'aplicació d'estratègies rendibles en l'accés al significat. Les més bàsiques serien l'habilitat per descodificar utilitzant coneixements de la llengua; les més complexes, les inferències en que els coneixements de tot tipus ajuden a interpretar el text i trobar-hi un sentit personal. Les inferències ens faciliten les hipòtesis, que ens ajuden a preveure'n la continuació, esdeveniments, etc. Cal dir que, en aquest procés lector, la professora o professor hi tenen el paper principal. Crear contextos col·laboratius per donar sentit a les tasques, i per fer adonar, mitjançant propostes pràctiques per trobar les estratègies adequades per treure màxim rendiment dels documents de treball, per accedir al sentit més enllà de les paraules o de les imatges.

 

Inferir

Significa crear un nou text a partir de la utilització d'altres textos, que poden ser textos continus, discontinus (amb informacions gràfiques), mixtos (amb text i gràfic) o múltiples (textos independents connectats entre sí per hiperlinks).

Integrar

Saber localitzar i situar-se en el lloc on es troba la informació que cerca. Saber trobar informacions explícites, bé per respondre a preguntes que contenen una informació sinònima o semblant a les respostes (ex: quines pel·lícules fan a tal cinema?, quan obre tal farmàcia?). Es relaciona amb la comprensió literal.

 

Localitzar informació

Saber-se adonar dels errors durant la lectura. Saber monitoritzar les estratègies que utilitza tant per llegir com per generar coneixement científic o ampliar la visió de la vida, i prendre decisions per millorar, sense veure els errors en un sentit negatiu sinó com una oportunitat.

Metacognició

Fer-se una primera idea del contingut a través d'una escombrada visual (fixant-se en indicis com la relació imatge-text: de que tractarà?, que hi aprendré?).

 

Predir

Fer-se una idea sobre la fiabilitat global del text (està actualitzat? es basa en bones fonts? quina és la trajectòria de l'autor?), finalitat (educativa, comercial o científica), intencionalitat (persuadir, informar, entretenir, argumentar) i rellevància (respon als meus propòsits?), o bé per valorar les dificultats de comprensió que por comportar.

 

Prevalorar

Capacitat per a reformular la lectura en funció dels esquemes previs.

 

Sintetitzar

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant