Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Avaluar per aprendre

Organitzadors gràfics per a l’avaluació

Els organitzadors gràfics són representacions visuals per a la gestió́ del coneixement. En ells es recullen de manera concisa i visual idees clau, processos, emocions..., posant de relleu la seva jerarquia, les relacions, la seqüència, la gradació...

 

El pensament visual és inherent a l’ésser humà i a l’escola generalment es treballa poc. Tanmateix, les formes comunicatives visuals són molt útils per expressar i donar sentit al pensament i, a més, possibiliten tenir en compte la diversitat de l’alumnat, ja que alguns aprenents es comuniquen millor utilitzant modes comunicatius diferents de l’escrit.

 

Els organitzadors gràfics poden tenir diferents finalitats al llarg d’un procés d’aprenentatge, entre ells la de l’avaluació. Possibiliten recollir dades, analitzar-les i prendre decisions, tant en el marc d’una avaluació formativa o formadora com per qualificar resultats. Són especialment útils per avaluar-regular la síntesi i estructuració que fa l’alumnat del què ha après, que li ha de possibilitar incorporar-ho a la memòria i transferir-ho.

 

N'hi ha de diferents tipologies:

Bases d'orientació o diagrames de flux, a vegades també s'anomenen “carta d’estudi” o “carta de navegació”

Mapes (conceptuals, mentals, d’idees, de pensament -visual thinking o relatogrames-), esquemes i línies del temps 

V de Gowin, dianes i teranyines, i d’altres organitzadors gràfics (relacionats amb les anomenades rutines i destreses de pensament, semàfor, escala de pensament, diagrama de Venn...)

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant