Avaluar per aprendre

Rúbrica

Aspectes a avaluar. Coincideixen amb els recollits a la Base d'Orientació

Criteris graduats.

 En funció de la pertinença, complexitat, precisió, coherència, exactitud, autonomia... en la realització de la tasca demandada en cada aspecte.

Matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització, que es corresponen amb els aspectes o accions inclosos  en la Base d’Orientació, i, de l'altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d'assoliment. Aquests es  poden concretar en indicadors en funció de l’activitat específica d’avaluació. És a dir, els criteris d’avaluació són els mateixos per a cada tipus de tasca (escriure una narració, redactar un informe de laboratori, resoldre problemes simples…), mentre que els indicadors poden variar depenent de l’activitat concreta d'avaluació. 

L’alumnat la pot utilitzar per autoavaluar-se.

Escola La Roureda (St. Esteve Ses Rovires). Els alumnes, les mares i les mestres expliquen com han elaborat i utilitzat les rúbriques. Vídeo editad per la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Criteris per a graduar els nivells

Amb la graduació per nivells es pretén mostrar el procés que va des del modelatge i andamiatge extern fins a l'autoregulació interna, un procés en el que el diàleg és fonamental. Per això el nivell novell no es defineix en termes de: encara no, no és capaç, li costa... sinó que és el primer pas indefugible i natural del procés d'aprendre.

Entenem la rúbrica com un camí on cada estadi és un graó per avançar, i on tots aprenem de tots, a partir del nivell en el que ens trobem. 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant