Avaluar per aprendre

Preguntes complexes

S’entén per complexa una tasca d’avaluació que, per donar-hi resposta, promou que l’alumnat mobilitzi sabers ben diversos i els interrelacioni. En els qüestionaris tradicionals es tendeix a plantejar preguntes curtes, cadascuna en funció d’un sol concepte o variable. Es creu que si l'estudiant respon correctament a totes elles té un bon coneixement del model global. Per contra, el tot és més que la suma de les parts i, moltes vegades, bones respostes parcials no comporten un coneixement que les interrelacioni. Això no pressuposa que al voltant d'una pregunta complexa no es puguin plantejar diverses qüestions, però sempre promovent que l'alumnat hagi d'establir connexions.

 

També s’ha de tenir en compte que les preguntes poden tenir diferents nivells de complexitat, però sense deixar de ser competencials

Exemples de preguntes complexes

A partir d’un projecte (6è primària) s’ha treballat el cicle de l’aigua natural i urbana, s’han fet experiments i modelitzat els diferents canvis, s’han fet càlculs per obtenir evidències de canvis en el consum a partir de posar en pràctica a l’escola comportaments responsables en relació a l’ús de l’aigua i s’ha après a argumentar la viabilitat de noves propostes fetes a la direcció.

Per avaluar si són competents en l´ús d’aquests coneixements es pot demanar:

 

  • A un nivell mínim:

“Imagina’t que aquest estiu et vindrà a veure un amic o amiga que ve d’un país que, pel tipus de clima, no ha patit mai restricccions d’aigua. Què li podries explicar en un correu electrònic perquè pugui entendre que aquí hi poden haver  restriccions d’aigua, n’entengui les raons i estigui preparat per saber com actuar?”.

  • A un nivell d’expert: es parteix d’una noticia apareguda al diari local sobre la proposta d’instal·lació d’una empresa en un polígon proper i se’ls proposa la tasca següent:

“L’Ajuntament està iniciant converses amb els responsables d’una empresa de cartonatge perquè s’instal.li en el polígon de ... Se’t demana des de l’Ajuntament la teva opinió fonamentada, per poder valorar millor si ens convé la instal·lació de la fàbrica, i en cas afirmatiu, que plantegis quines condicions o compromisos haurien de poder complir”

Recentment s’ha treballat a les classes de ciències el concepte d’energia i anteriorment el de canvi químic. El curs anterior s’havia treballat el de fotosíntesi. Paral·lelament, a les classe de llengua s’ha treballat la justificació i l’argumentació. Les dues professores s’han posat d’acord en plantejar una activitat d’avaluació comuna.

Es demana als alumnes (3r ESO) que consultin a Internet un anunci d’una empresa que fabrica cotxes en el que s’afirma que la compra d’un vehicle d’aquesta marca és “CO2 neutral”. En la pàgina web es donen dades i informacions per avalar l’afirmació, fonamentada en que es planten arbres per cada compra.

A partir de la informació recollida els alumnes han d’argumentar si creuen que l’afirmació de l’anunci és certa i justificar, des del punt de vista ambiental, els aspectes que s’haurien de tenir en compte al comprar un vehicle a motor. Se’ls suggereix que pensin en els coneixements apresos en aquest curs o d’altres.

La demanda plantejada a aquest nivell seria per a experts. Quan un alumne no se’n surt sol, pot demanar una ajuda d'entre les que el professorat ha preparat. Per exemple: com calcular els mols de CO2 que es produeixen al consumir 1 l de benzina i quants se n’absorbeixen pels arbres plantats, o com elaborar un text argumentatiu.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant