Avaluar per aprendre

Preguntes productives

S’entén per productiva una tasca que no reprodueix aquelles que s'han realitzat per aprendre. La competència passa per demostrar la capacitat d’aplicar els sabers apresos a la interpretació de nous fets o a l’actuació en noves situacions, diferents dels treballats a classe, o per comunicar-los de manera idònia en funció del receptor.  Per exemple, no és el mateix preguntar “què és la densitat?” que plantejar “quina definició de densitat escriuries per posar-la en un diccionari per a joves que no coneixen el significat del terme?” o “com li explicaries a una companya del curs anterior què és la densitat?”.

Aquestes demandes es poden fer tant a l’inici d’un procés d’aprenentatge, mentre aprenen o bé al final. A vegades es creu que al tractar-se d'idees no treballades anteriorment, l’alumnat no podrà dir res, però sabem que tots tenen idees construïdes a partir de les seves vivències i informacions rebudes. Les respostes possibiliten identificar i comprendre els punts de partida, i és a partir d’ells que s’haurà d’anar promovent la seva reconstrucció.  

Si el qüestionari s’utilitza per acreditar resultats de processos d’aprenentatge, s'hi poden incloure diferents qüestions, d'entre les quals unes poden ser més reproductives que d’altres, però la majoria han de tendir a avaluar si l’alumnat és capaç d’aplicar els sabers apresos a una nova situació, es a dir, a transferir.

Nivells de preguntes segons el seu caràcter productiu o reproductiu

S’ha après sobre la Revolució Francesa, i en especial sobre els drets que va proclamar. Es dóna còpia d’un resum de la Declaració Universal dels Drets Humans. Exemples de preguntes ordenades des de les més reproductives a les més productives (no vol dir que s’hagin de plantejar totes en una activitat d’avaluació):

a) Quins drets va proclamar la Revolució Francesa?

b) Què va significar en la història dels drets humans la Revolució Francesa?

c) Quina relació hi ha entre els objectius de la Revolució Francesa i els inclosos a la Declaració Universal dels Drets Humans

d) Quins fets de la vida actual es poden considerar resultat de la Revolució Francesa?

e) Argumenta si creus que actualment caldria parlar més d’equitat que d’igualtat.

S’ha après sobre les flors i la seva funció a les plantes que en tenen. Exemples de preguntes ordenades des de les més reproductives a les més productives:

a) Quines són les parts d'una flor? (o donar el dibuix perquè hi posin el nom de les parts)

b) Defineix què és una flor

c) Com li explicaries a un nen o a una nena d'un curs inferior què és una flor?

d) En Joan ha sortit al camp i en unes plantes veu unes parts que no són verdes, però no sap diferenciar si són flors o fruits. En quines coses s'ha de fixar per saber-ho?

e) La María diu que a ella li agraden les flors perquè totes tenen uns pètals de colors molt bonics. En Marc li diu que hi ha flors que no tenen pètals. La Marta es pregunta, com és que hi ha flors que no tenen pètals? Quina explicació li donaries?

f) La mare de la Marta li ha dit que quan vagi al bosc no s’han de tallar les flors però ella no sap perquè no ho ha de fer. Amb tot el que hem après sobre perquè li serveix a una planta tenir flors, com li explicaries a la Marta que no ens hem d’emportar a casa flors del bosc? (aquesta pregunta té un plus relacionat amb l’educació ambiental)

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant