Avaluar per aprendre

Què comporta avaluar? Quin és el procés?

El procés d'avaluar inclou tres etapes:

Poden recollir-se:

Si els docents no entenem les causes de les dificultats de cada alumne (o d’un grup de treball o d’un grup-classe) serà impossible poder-los ajudar a regular-les. En conseqüència, si el propi noi o noia, grup de treball o classe no entenen les seves dificultats, no podran superar-les, és a dir, aprendre.

Per avaluar es necessiten dades que després s’hauran d’analitzar, per finalment poder prendre decisions (per regular o per qualificar). 

Les decisions que serveixen per aprendre són les que prenen els propis aprenents en interacció amb companys i amb persones adultes, perquè només ells mateixos poden corregir-se per superar les dificultats. Les decisions que serveixen per qualificar tenen sentit, només, si possibiliten comprovar que s’ha après”.

Analitzar les dades i emetre un judici
Recollir
dades
Prendre decisions sobre què fer per superar les dificultats i, al final del procés, per qualificar
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant