Avaluar per aprendre

MODEL MATÈRIA

Possibilita identificar si l’alumnat és capaç d’imagi-nar-se que la matèria és discontinua i com es distri-bueixen les partícules en una dissolució. La resposta exi-geix no només escollir una de les imatges, sinó també justificar la raó de la selecció.

COM ENS IMAGINEM EL QUE NO VEIEM?

Mesclem aigua i sucre. Si tinguéssim unes ulleres màgiques que ens permetessin veure la mescla per dins, quins d’aquests dibuixos explica millor el que creus  que veuries?

Explica per què has escollit aquest dibuix:

COMPRENSIÓ LECTORA

Els alumnes han d’escollir entre dues cartes i valorar quina és la millor carta (independentment de si s’està d’acord o no amb l’argumentació).

Font: PISA 2006

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant