Textos narratius i literaris. B.O.

Criteris de resultats

Criteris de realització

Planificació

Abans d´escriure ha dedicat temps a pensar  idees, que poden partir d’imatges, paraules, vídeos, etc. Escriu en un full o en una pantalla els suggeriments per anar confegint una idea, que va prenent estructura de narració. D’aquests passos, en fa un esquema o esborrany, a  partir de successives revisions, es converteix en una narració.

Adequació

Ha pensat quin ús volia fer de la narració: ús personal, explicació al grup o a una altra classe, llibre de narracions, vídeo, format PP. Procura que tant el text com la imatge com la música i els sons (si n'hi ha) tinguin en compte els possibles destinataris. També té en compte quin efecte vol produir (misteri, humor, aventura, por...).

Coherència

En les narracions, ordena els paràgrafs amb un sentit lògic, de manera que el lector es pugui immergir en els personatges, els escenaris, la història en si. L’ordre dels esdeveniments permet al lector seguir seqüència cronològica (estigui o no ordenada temporalment) i no es perd. Pot reconèixer quan ha passat un fet i com es va desenvolupant al llarg del temps. Facilita també la comprensió dels trets i problemes dels personatges.

Cohesió

En la narració, el lector sempre sap de quin personatges o escenaris es parla, tot i que l’autor evita repeticions innecessàries. Construeix frases complexes amb els connectors adequats.

Correcció lèxica i ortogràfica

Utilitza un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos. Demostra originalitat i personalitat. Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors.

VariacióL’autor busca originalitat, que es pot aconseguir per l’argument, la manera d’organitzar el text, per l’expressió, per la presentació, pel suport basem, etc.

 

Presentació

Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador. Distribueix el text en el full de forma idònia (marges, espais a la capçalera del full i al final i entre paràgrafs...), tenint en compte la silueta corresponent al tipus de text. Inclou el seu nom, la data, i el títol. Finalment, cita les fonts emprades i inclou imatges sempre que sigui adient. 

 

Revisió

Autoavalua la qualitat del text mentre s’escriu o al final de la tasca i prendre decisions per millorar-lo. Mentre s’escriu el text i al final, revisa la qualitat del text emprant diferents tècniques i estratègies (base d’orientació, rúbrica, lectura silenciosa, lectura d’un company...). Recull i aplica els consells de millora dels companys o del mestre i també proposa millores als altres. Al final enregistra en algun lloc (diari d’aprenentatge o portafolis, gravacions de veu, bloc personal...) els aspectes en els que s’ha avançat i els que encara requereixen millorar-los en el futur, així com possibles causes i solucions

Fonts emprades:

 

Rubrics for Regina Public Schools (Canadà), Rubric for evaluation of Poetry

Sanmartí, N., IES Badia del Vallès, Rúbrica d´avaluació de textos narratius

Sobre tipologies i gèneres

Consell Superior d´Avaluació del SE de Catalunya, (2007): Marc conceptual educació primària 2007

Departament d´Educació de Catalunya, Xarxa de CB, (2010): Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Departament d´Educació de Catalunya, Xarxa de CB, (2006-07): Anàlisi de resultats i orientacions per a la millora de l´expressió escrita Pendent revisar si s´han fet noves edicions

IAQSE, (2008-9): Avaluació de diagnòstic, pàg 17, tipologia textual. Conselleria d´Educació de les Illes Balears

INSTITUTO DE EVALUACIÓN (2009): Marco de la evaluación. Evaluación general de diagnóstico 2009, MEC. Pàgs. 74-75

PISA (2009): Assessment Framework. Key competencies in reading, mathematics and science. OECD.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant