Avaluar per aprendre

  • les idees bàsiques per treballar

  • les idees habituals de l’alumnat per revisar

  • possibles “bones” preguntes que ajudin a la construcció d’aquestes idees

Un risc natural és un concepte d'ordre social i econòmic que estima la probabilitat de pèrdues en vides humanes o materials a causa d'un fenomen que té lloc a la natura. Així, el risc es defineix com la combinació de la perillositat d'un determinat fenomen, de la vulnerabilitat dels elements exposats i de la seva exposició. Un fenomen, com per exemple una inundació, pot ser perillós, però si es produeix en un lloc on no pugui afectar a  vides humanes no seria considerat d’alt risc.

Els fenòmens naturals com les tempestes, les allaus, les esllavissades o els terratrèmols són, a hores d’ara, impossibles d’evitar. Ara bé, això no vol dir que no es pugui actuar de forma preventiva i proactiva, a partir de conèixer els riscos i les seves causes i d’establir mesures per prevenir els impactes i per estar preparats a l’hora d’actuar enfront dels desastres.

Les característiques de cada territori fan que hi hagi uns riscos naturals determinats. A la web de l’Earth Observatory de la NASA  es poden visualitzar a temps real els diferents riscos naturals que ocorren en diversos indrets del món.

A Catalunya els riscos més  freqüents es recullen al gràfic, en el qual es pot comprovar que el risc natural amb més impacte són les inundacions.

Font: Vilaplana, J.M. (2008).  RISKCAT Els riscos naturals a Catalunya, Informe del CADS :6. 

Idees clau sobre riscos naturals
  • Els riscos són el resultat de processos que tenen lloc a la Terra.

  • Són el resultats de la combinació de la perillositat d'un determinat fenomen, de la vulnerabilitat dels elements exposats i de la seva exposició .

  • Poden ser sobtats o graduals. En alguns casos, tot i que són sobtats, responen a processos que s’han perllongat en el temps.

  • Poden ser locals o globals.

  • Les activitats humanes poden influir en la freqüència i la intensitat d’alguns riscos naturals.

  • Les persones no poden eliminar els riscos naturals però poden comprometre’s en activitats que en redueixin els seus impactes.

  • En l’estudi d’un fenomen cal considerar: els agents geològics (interns o externs), els processos (meteorització, erosió, transport...) i l’acció humana (construccions, agricultura, mineria, ocupació del territori...).

En general per analitzar un fenomen de risc ens cal preguntar-nos sobre:

Factors climàtics i meteorològics (‘el cel’)

Factors geogràfics i geològic (‘la terra’)

Factors socioambientals (‘les persones’)

Una de les dificultats de comprensió d’aquests fenòmens és que...

Per exemple:

un risc comporta relacionar un canvi sobtat amb causes que poden haver actuat en un temps llarg

una esllavissada és el resultat de processos que van començar a succeir molts anys abans

un risc és el resultat de molts factors que interactuen entre ells

en una esllavissada s’han de tenir en compte els tipus de terrenys, el relleu, la cobertura vegetal, la climatologia i la intervenció humana en l’espai (“el terra, el cel i les persones”)

Per tant, un mateix fenomen pot tenir un risc diferent

ja que es pot estar molt exposat però alhora protegit.

També cal tenir present que l’alumnat s’interessa per aprendre sobre fenòmens de gran impacte mediàtic (per exemple, terratrèmols o explosions de volcans) i no tant pels més propers que succeeixen en l’entorn (com riuades, esllavissades o ventades).

Exemples de preguntes i activitats:

esllavissades

En general, els factors que influeixen en els diferents fenòmens naturals potencialment perillosos son diversos.

Una experiència per identificar variables que poden donar lloc a una esllavissada és jugar a fer castells de sorra i observar factors que afecten a l’estabilitat dels materials

De la mateixa manera, en aquest vídeo s’expliquen algunes d’aquestes variables i es mostra com la comunitat científica busca generar coneixement per poder fer prediccions i disminuir el risc

riuades

Un altre fenomen natural de risc interessant per treballar a l’aula són les riuades. Per exemple, a partir d’alguna riuada que hagi pogut succeir en l’entorn proper, ens podem preguntar si podria tornar a passar i quin podria ser l’impacte. Per respondre, ens caldrà pensar en els tres grans factors de risc: ‘el cel’ -la meteorologia i el clima-, ‘la terra’ -característiques geogràfiques i geològiques del terreny-, i ‘les persones’ -com aquestes han actuat en l’espai.  Es pot deduir que els factors naturals no canvien (o són molt lents si es té en compte el canvi climàtic), però han millorat els instruments de predicció i l’acció sobre el terreny.

L’esquema recull els aspectes bàsics a tenir en compte per interpretar una riuada des del model ‘conca hidrogràfica’.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant